Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 trường TH Quang Trung có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

PART I: LISTENING

Question 1: Listen and tick (V).There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Question 2: Listen and number. There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Question 3: Listen and write T (true) or F (False). (1 pt)

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Question 4: Listen and complete. (1 pt)

1. Are they your ………?

No, they aren’t

2. Do you like ……………….., Tom ?

No, I don’t. I like basketball.

3. Is your classroom …………………….?

4. May I ………………… now ?

Yes, you can.

PART II: READING

Question 5: Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Question 6 : Read and Write True(T) or False( F). There is one example.

Hello. My name is Hoa. I’m a pupil. This is my new school. It’s big. I’m in class 3A. It’s a small classroom. We read books in the library. There is a computer room in my school. At break time we (4) play hide and seek. I’m happy in my new school.

0. My name is Hoa.

T

1. This is Hoa’s old school.

2. Hoa and her friends read books in the classroom.

3. At break time they don’t read books.

4. Hoa is happy in her new school.

PART III: WRITING

Question 7 Look and write. There is one example.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 trường tiểu học Quang Trung

Question 8 . Reorder the words. There is one example.(1 point)

0. girl/ that/ who/ is/ ?

Who is that girl?

1. like/ skipping/ I / badminton/ playing/ he/ but/ likes

__________________________________________________________________

2. rubber/ these/ my/ black/ are/ and/ is/ that/ pencils/ my.

___________________________________________________________________

3. beautiful/ my/ is/ classroom/ old/ but.

____________________________________________________________________

4. and/ are/ Nam/ friends/ Hoa/ your/ ?

___________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

PART II – READING

Question 5: Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box.

2 - V; 3 - X; 4 - V; 5 - V;

Question 6: Read and Write True(T) or False( F).

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - T;

PART III –WRITING

Question 7: Look at the pictures or the letters. Write the words.

1 - pens; 2 - playground;

3 - badminton; 4 – blind man’s bluff;

Question 8 . Reorder the words.

1. I like skipping but he likes playing badminton.

2. These are my black pencils and that is my rubber.

3. My classroom is old but beautiful.

4. Are Nam and Hoa your friends?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm