Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn tiếng anh (hệ số 1)

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 2013-2014 môn tiếng anh (hệ số 1). Đề thi này sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức môn tiếng anh để sẵn sàng cho kì thi vào lớp 10 sắp tới.

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
---------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH
NĂM HỌC 2013-2014
Môn: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
--------------

Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Họ tên và chữ kí GK1

Họ tên và chữ kí GK2

Mã phách (Do Chủ tịch HĐ chấm thi ghi)

Lưu ý:

Thí sinh làm bài trên đề thi.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

______________________________________________________________________________________________

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest (1 point)

1. A. health B. speak C. each D. seat

2. A. rest B. comment C. entrance D. forest

3. A. route B. south C. mountain D. about

4. A. there B. healthy C. gather D. northern

Your answer

1.

2.

3.

4.

II. Choose the word/phrase ( A,B,C or D ) that best fits the space in each sentence (3 points)

1. She’s worried _________ the result of her final exam.

A. in B. on C. at D. about

2. I think we should turn off the light when we go out. - _________

A. No, thanks B. I’m sure C. OK D. Not at all

3. Hung is sick. _________, he can’t go to school.

A. Therefore B. And C. But D. Because

4. He’s the boy_________ is wearing a blue shirt.

A. who B. that C. which D. A & B

5. I lived in Hue, _________ is one of the most exciting cities of Vietnam.

A. who B. which C. whom D. that

6. She asked him how he_________ English in the future.

A. will use B. used C. uses D. would use

7. We have known each other_________ we were in a university.

A. since B. for C. while D. when

8. _________ do you use the Internet for?

A. Why B. How C. What D. Where

9. It rained heavily,_________ they had to cancel the picnic.

A. so B. but C. if D. because

10. The students were divided_________ small groups.

A. for B. from C. in D. into

11. I’m pleased_________ all of you have studied better.

A. that B. when C. if D. how

12. He’ll be late for the meeting if he_________ hurry.

A. don’t B. doesn’t C. won’t D. isn’t

Your answer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Đánh giá bài viết
1 7.018
Sắp xếp theo

Lớp 9

Xem thêm