Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017. Đề thi gồm có 3 bài mỗi bài là 10 câu hỏi. Phần đáp án đã được VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các em có thể đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017 Online

Bài 1: 12 con giáp

Câu 1: Cho tam giác ABC, AD là tia phân giác của góc BAC (D thuộc BC), AB = 5cm, BC = 6cm, CA = 7cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BD là ....cm.

Trả lời: ......

Câu 2: Số các số tự nhiên n thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là?

Câu 3: Giá trị x > 0 thỏa mãn phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là x = ?

Trả lời: ......

Câu 4: Số dư khi chia x6 + 10 cho x - 2 là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 5: Một trường có 1500 học sinh trong đó có 35% học sinh đi xe bus đến trường. Số học sinh không đi xe bus đến trường là bao nhiêu học sinh?

Trả lời: ......
Câu 6: Cho các số a,b,c khác 0 thỏa mãn hệ thức a + b + c = 0. Rút gọn biểu thứcĐề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16
ta được kết quả là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 7: Khi đa thức f(x) chia cho x + 2 thì dư -4; chia cho x - 3 thì dư 21; chia cho (x - 3)(x + 2) thì được thương là x2 + 4 và còn dư thì hạng tử tự do của đa thức f(x) là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 8: Tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, BC =10cm. Gọi AD là đường phân giác trong của góc A (D thuộc BC). Độ dài đoạn DB là bao nhiêu cm?

Trả lời: ......

Câu 9: Phương trình có số nghiệm làĐề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

A. 2
B. 1
C. 0
D. 3

Câu 10: Tổng các hệ số của đa thức trong khai triển (x2 - 2xy + y2)7 là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Hình vuông ABCD có diện tích là 121cm2 thì chu vi của hình vuông đó là bao nhiêu cm?

Trả lời: ......
Câu 2: Số tự nhiên n khác 0 lớn nhất thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là bao nhiêu?

Trả lời: ......
Câu 3: Giá trị của biểu thứcĐề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh AB = 6cm và BC = 4cm. Đường cao tương ứng với cạnh AB có độ dài bằng 5cm. Khi đó đường cao tương ứng với cạnh BC có độ dài bằng bao nhiêu cm?

Trả lời: ......

Câu 5: Phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 có nghiệm là x = ?

Trả lời: ......

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 4 dư 3; chia cho 3 dư 2 và chia cho 2 dư 1 là số bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 7: Biết số thực a khác 0 thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 Khi đó 1/a bằng bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 8: Số tự nhiên x thoả mãn đẳng thức 5x2 - 35 = 25x là?

Trả lời: ......

Câu 9: Một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền là 13 và độ dài hai cạnh góc vuông là x và y. Nếu diện tích tam giác vuông đó là 14 thì khi đó x + y có giá trị là bao nhiêu?

Trả lời: ......

Câu 10: Cho tam giác ABC có diện tích 27cm2. Lấy các điểm M, N, P lần lượt trên các cạnh AB, BC, CA sao cho Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16Khi đó diện tích tam giác MNP là bao nhiêu cm2

Trả lời: ......

Bài 3: Cuộc đua cún cưng

Câu 1: Giá trị của biểu thức (3x - 2)(4x + 1) - (3x - 2)4x + 1 khi x = 4 là bao nhiêu?

A. 13
B. 12
C. 11
D. 10

Câu 2: Điều kiện xác minh của phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là?

A. y # -3
B. y # +3 và y # -3
C. y # 3
D. y # +9 và y # -9

Câu 3: Giá trị của biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là?

A. 512
B. 8
C. 24
D. 31/2

Câu 4: Nghiệm của phương trình Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 là?

A. -2
B. -1
C. 2
D. -3

Câu 5: Nếu tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6cm và 8cm và một hình vuông có chu vi bằng với chu vi của tam giác vuông trên thì khi đó diện tích hình vuông là bao nhiêu?

A. 144cm2
B. 196cm2
C. 36cm2
D. 49cm2

Câu 6: Nếu x, y là các số thực thỏa mãn xy = 6 và x2y + xy2 + x + y = 63. Giá trị của biểu thức x2 + y2 là?

A. 55
B. 81
C. 1173/32
D. 69

Câu 7: Cho tam giác ABC có cạnh AB = 14cm, AC = 21cm, AD là phân giác của góc A, biết BD = 8cm. Độ dài cạnh BC là bao nhiêu cm?

A. 15
B. 18
C. 22
D. 20

Câu 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD) biết AB = 50cm, AD = 15cm, BC = 20cm. Đường cao của hình thang là 12cm. Khi đó diện tích của hình thang ABCD là bao nhiêu cm2?

D. 700
B. 750
C. 600
D. 650

Câu 9: Nếu x, y là các số nguyên dương thỏa mãn y2 + 3x2y2 = 30x2 + 517. Giá trị của biểu thức 3x2y2 là bao nhiêu?

A. 585
B. 588
C. 558
D. 858

Câu 10:
Tính giá trị của biểu thức:Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

A. 49/50
B. 47/49
C. 49/51
D. 50/51

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: 12 con giáp

Câu 1. 2,5

Câu 2. 9

Câu 3. 1

Câu 4: 74

Câu 5. 975

Câu 6. -3/2

Câu 7. -18

Câu 8. 40/7

Câu 9. C

Câu 10. 0

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1. 44

Câu 2. 6

Câu 3. 250

Câu 4: 7,5

Câu 5. -36

Câu 6. 11

Câu 7. 6

Câu 8. 7

Câu 9. 15

Câu 10. 9

Bài 3: Cuộc đua cún cưng

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3. B

Câu 4: C

Câu 5. C

Câu 6. D

Câu 7. D

Câu 8. B

Câu 9. C

Câu 10. C

Đánh giá bài viết
1 950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm