Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Với mục tiêu giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi Violympic. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017, qua việc tham khảo đề thi các bạn sẽ hệ thống lại các kiến thức đã học. Hy vọng đề thi sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, rèn luyện các dạng toán có hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 13 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 12 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017 Online

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

A) 0,5
B) - 0,5
C) -2,5
D) 2,5

Câu 2: Hàm số y = f(x) = - 1/3x nhận giá trị dương khi

A) x bất kỳ
B) x > 0
C) x = 0
D) x < 0

Câu 3: Nếu 4,(56) = k.1,1(21) thì số k thỏa mãn là...

A) 4(6)
B) 4(0724)
C) 4,(072)
D) 4,(0684)

Câu 4: Số nào dưới đây không bằng 5/9?

A) Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15
B) Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15
C) Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15
D) Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 5: Giá trị nào sau đây của n thỏa mãn đẳng thức x2y4 + 2x2y4 + 3x2y4 +...+ nx2y4 = 465x2y4 (với x, y ≠0)

A) 31
B) 29
C) 10
D) 30

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho f(x) = (-3)/x2; g(x) = -4x; h(x) = x3 + 5. Khi đó f(-1) - 2(g2) + h(0) =...

Câu 2: Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, AC = √189cm. Độ dài cạnh BC là:... cm

Câu 4: Cho tỉ lệ thức Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 (với a, c ≠0, c + b ≠0 và b ≠0). Khi đó c/a =...

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 16cm, BC = 20cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = 5cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng CD là:... cm

Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 12cm. D là điểm trên cạnh AC sao cho AD - 2cm. Khi đó độ dài BD là... cm

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 9:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 10: Ba đội công nhân làm ba khối lượng công việc như nhau, mỗi công nhân có năng suất làm việc như nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày. Đội II hoàn thành công việc trong 6 ngày. Tổng số người của đội I và đội II gấp 5 lần số người đội III. Vậy đội III sẽ hoàn thành công việc trong... ngày.

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Biết x : 2 = 2y : 3 và xy = 27. Khi đó giá trị của biểu thức A = x2 + y2 là:...

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 3: Số các giá trị nguyên của n thỏa mãn Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15

Câu 5: Cần bỏ đi số nào trong tập hợp A = {-1; -2; -3;...; -11} để giá trị trung bình của các số còn lại không thay đổi.

Câu 6: Tìm độ dài mỗi cạnh của ΔABC = ΔDEF và chu vi tam giác DEF = 27cm. Độ dài mỗi cạnh của ΔABC bằng ... cm.

Câu 7: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch x1 và x2 là hai giá trị của x, y1 và y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2 = 2; 2x1 - 3y2 = 22; y1 = 5. Khi đó x1 + y2 =...

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông ở A có góc C = 600. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Khi đó số đo góc DBC bằng...

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc C và góc BAH cắt nhau tại I. Số đo góc AIC bằng...

Câu 10: Giá trị của biểu thức C = 4x4 - 3x2 - 2 với IxI = 1 là...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: C
Câu 2: D
Câu 3: C
Câu 4: C
Câu 5: D

Bài 2: Đừng để tiền rơi

Câu 1: 18
Câu 2: 3
Câu 3: 17
Câu 4: 1
Câu 5: 30/77
Câu 6: 13
Câu 7: 9,22
Câu 8: 4/9
Câu 9: 101
Câu 10: 12

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 56
Câu 2: 1/10
Câu 3: 6
Câu 4: 2
Câu 5: -6
Câu 6: 9
Câu 7: - 14
Câu 8: 60
Câu 9: 90
Câu 10: - 1
Đánh giá bài viết
1 921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm