Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Để đạt được kết quả cao trong các vòng thi đấu tiếp theo của kì thi giải Toán qua mang, các bạn học sinh lớp 8 hãy nhanh tay tải ngay tài liệu: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác vì vậy các bạn học sinh có thể tự đánh giá kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Nếu xy + xz = 135 và y + z = 45 thì giá trị của x =...

Câu 2: Nghiệm của phương trình 3x - 10 = 0. Vậy x =... (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 3: Số dư khi chia đa thức 25x2 - 9y2 cho 3y - 5x là:...

Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AC = 10cm thì diện tích hình chữ nhật ABCD là:... cm2

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

Câu 6: Giá trị của x để đa thức A = 36x2 + 24x + 7 đạt giá trị nhỏ nhất là:...

Câu 7: Cho xyz = 60; (x + y)2 = 7 và x2 + y2 = 3 thì giá trị của z là:...

Câu 8: Với a, b là hai số tự nhiên khác 0, biết a/b = 132/143 và BCNN(a, b) = 1092 khi đó giá trị của a là:...

Câu 9:

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

Bài 2: Đập dế

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 7cm và diện tích của hình chữ nhật ABCD là 35cm2 khi đó độ dài đoạn thẳng AC là:

A) 9
B) 12
C) 2√6
D) √74

Câu 2: Một hình thoi có độ dài một cạnh là 10cm và độ dài một đường chéo là 16cm có diện tích là:

A) 24cm2
B) 128cm2
C) 64cm2
D) 96cm2

Câu 3: Cho hình chữ nhật PQRS có hai đường chéo PR và QS biết ∠PQS = 5x0; ∠RQS = 4x0 thì số đo của góc QSR là:

A) 300
B) 600
C) 400
D) 500

Câu 4: Tập hợp nghiệm của phương trình 4x2 = 1 là:

A) {1/2; -1/2}
B) -1/2
C) -1/2; 1/2
D) 1/2

Câu 5: Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tỉ số diện tích của hai tứ giác MNPQ và ABCD bằng:

A) 1/4
B) 1/8
C) 1/2
D) 1/16

Câu 6: Một đa giác có tổng số đo các góc trong gấp hao lần tổng số đo các góc ngoài thì số cạnh của đa giác đó là:

A) 7
B) 8
C) 5
D) 6

Câu 7:

 Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

A. Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14
B.  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14
C) x + 1
D) x - 1

Câu 8:

 Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

A.  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14
B. Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14
C. Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14
D. Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

Câu 9: Một hình bình hành có hai cạnh kề bằng x và y, một góc bằng 450. Diện tích hình bình hành bằng:

A) xy√2
B) xy
C) xy/√2
D) xy/2√2

Câu 10: Diện tích lục giác đều có độ dài cạnh 2cm là:

A) 18√3cm2
B) 9√3/2 cm2
C) 54√3cm2
D) 27√3/2cm2

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: Cho tam giác ABC có diện tích 60cm2, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Diện tích tam giác AMN là:... cm2

Câu 2: Chữ số tận cùng của số 736 là:...

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:...

Câu 4: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), đường cao AH. Biết AH = 6cm, HC = 10cm. Diện tích hình thanh ABCD là:... cm2

Câu 5: Diện tích của một hình thang có hai đáy là 1cm và 6cm, đường cao hình thang bằng độ dài đường trung bình là:.. cm2

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -(x - 2) + (2 - x) = 2x + [ 2 - x - (22 - x)] là:...

Câu 7:

Giá trị của biểu thức  Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 là:...

Câu 8:

 Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14

Câu 9: Một hình chữ nhật có diện tích 350cm2 và hai cạnh tỉ lệ với 2 và 7. Diện tích hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật là ... cm2

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 3
Câu 2: 10/3
Câu 3: 0
Câu 4: 48
Câu 5: 1
Câu 6: -1/3
Câu 7: 30
Câu 8: 84
Câu 9: 1/99

Bài 2: Đập dế

Câu 1: D
Câu 2: D
Câu 3: D
Câu 4: A
Câu 5: C
Câu 6: D
Câu 7: C
Câu 8: A
Câu 9: C
Câu 10: D

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 15
Câu 2: 1
Câu 3: 5
Câu 4: 60
Câu 5: 12,25

Câu 6: 6
Câu 7: 87
Câu 8: 2
Câu 9: 506,25

Đánh giá bài viết
1 1.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm