Mẫu nhận xét đề kiểm tra học kỳ I

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ 1

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I là mẫu bản nhận xét được lập ra để nhận xét về đề kiểm tra của học kỳ I do phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề. Mẫu nhận xét nêu rõ những nhận xét về nội dung, mức độ phù hợp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I như sau:

TRƯỜNG ...............

TỔ …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: ....................

V/v nhận xét đề kiểm tra học kỳ I cấp ......... năm học ............... do Sở GD&ĐT và Phòng GDĐT ra đề

..............., ngày...tháng...năm....

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ......................

Nhận xét đề kiểm tra do Sở GD&ĐT và Phòng GDĐT ra đề:

- Về nội dung: Ma trận đề, phân hoá trình độ học sinh, …. Đề ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh?

- Về mức độ chính xác, khoa học, phù hợp với thời gian và tính chất của kỳ kiểm tra?

1. Nhận xét đề kiểm tra do Sở GD&ĐT ra đề:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

2. Nhận xét đề kiểm tra do Phòng GDĐT ra đề:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I

Mẫu nhận xét đề kiểm tra của học kỳ I

Đánh giá bài viết
1 2.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm