Ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
NĂM HỌC 2018 - 2019
1. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn hội thoại sau:
In, what, meet, hello, from, my, and, nice, where
………………..My name’s Ba. What’s your name?
I’ m Bill. It’s nice to meet you.
Hi, I’m Bob. ……………..your name?
…………………..name’s Loan. …………………..to see you.
Hello. My name’s Nam. What’s your name?
Tom. …………………..are you from?
I’m ……………..Liverpool?
Oh! Where is Liverpool?
It’s …….England.
2. Hoàn thành đoạn hội thoại sau:
Hello. What is your name?
John. What’s …..……………………..?
My name is Lien. Where ……..you ……………..John?
I’m from …..what’s ……………………you, Lien?
I’m …………………………..
3. Đọc trả lời câu hỏi:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hi! My name is Jean Paul. I’m from Paris. It is in France. I have a friend. Her name’s Laura.
She is from Canberra. It’s in Australia.
What’s his name?..............................................................................
Where’s he from? ..............................................................................
Where is Paris? …...............................................................................
Who is his friend? ..............................................................................
Where’s she from? ..............................................................................
And where is Canberra?.......................................................................
4. Hãy ghép câu cột A với một câu cột B sao cho phù hợp:
a. Hello, Mary. How are you?
b. What’s your name, please?
c. Are you from London, John?
d. Who is that?
e. What’s her name?
f. Where’s she from?
1. Yes, I am.
2. Her name’s Miss White.
3. She’s Washington.
4. Hi, Peter. I’m fine, thanks.
5. My name’s John. Nice to meet
you.
6. It’s my teacher.
5. Dùng từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
What’s …………..name?
My ………….is Anna.
……………………are you?
I’m fine, thanks. ………..you?
……….’s his name?
His name ………………Verra.
Is he ………………….…?
No, ……………….he is ten
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Fine, thank you.
`How…….are you? I’m nine.
Hi! My name is Brook. I’m …..
Peter is my friend. He is ……….., too.
I have a younger brother.
He’s ………………..years old.
Miss Jean is my teacher. She is
about …….
6. Điền how many, how old, how vào chỗ trống:
………………….are you today? Fine, thanks.
…………………sisters do you have? Only one.
………………….is he? She is five.
7. Hãy ghép các con số với các từ ơng ứng:
2
Twelve
4
forty
12
Twenty
14
Four
20
two
40
Fourteen
8. Lập đoạn hội thoại theo mẫu:
How old is Pat?
He is 10 years old.
What group is he in?
He is group 4C
9. Lập câu theo mẫu với các từ cho sắn:
Ice cream, banana, wine, water, apple, chocolate, orange juice, mineral water,

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm

Đề luyện tập môn Tiếng Anh 6 chương trình mới nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận khác nhau giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức trọng tâm cả năm học hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, tải trọn bộ nội tài liệu bài tập tại: Ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.209
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm