Phân phối chương trình môn Địa lý bậc THCS

1 5.529

Phân phối chương trình môn Địa lý THCS

Phân phối chương trình môn Địa lý bậc THCS từ học kì I đến học kì II môn Địa lớp 6 - 9 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn bậc THCS

Phân phối chương trình môn Lịch sử bậc THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 - 2017

Cả năm: 37 tuần thực hiện 37 tiết

HKI: 19 tuần thực hiện 19 tiết

HKII: 18 tuần thực hiện 18 tiết

Tiết

Nội dung

Ghi chú

HỌC KÌ I

 

1.

Bài mở đầu

 

Chương I. Trái Đất

 

2.

Bài 1. Vị trí hình dạng và kích thước Trái Đất

 

(Mục 1. Tích hợp với môn Ngữ Văn. Bài “Bánh Chưng, bánh Giầy)

3.

Bài 3. Tỉ lệ bản đồ

(- Khái niệm bản đồ của bài 2

- Mục 1: Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ)

 

4.

Bài 3. Tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

(Mục 2: Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ).

 

5.

Bài 4. Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý

 

6.

Bài 5. Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

 

7.

Ôn tập

 

8.

Kiểm tra viết

 

9.

Bài 7. Sự tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

10.

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

(Mục 1: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời)

 

11.

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (tiếp theo)

(Mục 2: Hiện tượng các mùa)

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

12.

Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

 

13.

Bài 10. Cấu tạo bên trong của Trái Đất

 

14.

Bài 11. Thực hành: Sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Câu 3-Không yêu cầu HS làm

 

Chương II. Các thành phần tự nhiên của trái Đất

   

15.

Bài 12. Tác động nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

 

16.

Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất

 

17.

Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

 

18.

Ôn tập học kỳ I

 

19.

Kiểm tra học kỳ I

 

HỌC KỲ II

   

20.

Bài 15. Các mỏ khoáng sản

 

21.

Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

 

22.

Bài 17. Lớp vỏ khí

 

23.

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

(- Mục 1: Thời tiết và khí hậu

- Mục 2: Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí)

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

24.

Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí (tiếp theo)

(Mục 3: Sự thay đổi nhiệt độ của không khí).

 

25.

Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

26.

Bài 20. Hơi nước trong không khí. Mưa

 

27.

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Câu 2 và 3 -Không yêu cầu HS làm

 

28.

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

 

29.

Ôn tập

 

30.

Kiểm tra viết

 

31.

Bài 23. Sông và hồ

 

(Mục 2. Tích hợp môn Ngữ Văn. Bài “Sự tích hồ Gươm”)

32.

Bài 24. Biển và đại dương

 

33.

Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

 

34.

Bài 26. Đất. Các nhân tố hình thành đất

 

35.

Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

 

36.

Ôn tập học kì II

 

37.

Kiểm tra học kì II

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7

Kèm theo Kế hoạch số 01/THCS-LNQ

Thực hiện năm học 2016 - 2017

Cả năm: 37 tuần thực hiện 74 tiết

HKI: 19 tuần thực hiện 38 tiết

HKII: 18 tuần thực hiện 36 tiết

Tiết

Nội dung

Ghi chú

HỌC KÌ I

 

Phần I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

 

1.

Bài 1. Dân số

 

Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát....Tại sao?"- Không dạy

Mục 2 : Cập nhật số liệu mới tới năm 2016.

2.

Bài 2. Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới

Mục 1- Bài tập 2: Cập nhật số liệu mới

3.

Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá

Mục 2: Cập nhật số liệu mới

4.

Bài 4. Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Câu 1 - Không yêu cầu HS làm

 

Phần II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

 

Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

 

5.

Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

(Mục I. Đới nóng)

 

6.

Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm (tiếp theo)

(Mục II. Môi trường xích đạo ẩm)

Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

7.

Bài 6. Môi trường nhiệt đới

 

8.

Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa

 

9.

Bài 9. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời

 

10.

Bài 10. Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

 

11.

Bài 11. Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

 

12.

Bài 12. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Câu 2,3 –Không yêu cầu HS làm

 

13.

Ôn tập

 

14.

Kiểm tra viết

 

Chương II. Môi trường đới ôn hoà. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà

 

15.

Bài 13. Môi trường đới ôn hoà

 

16.

Bài 14. Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà

 

17.

Bài 15. Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà

 

18.

Bài 16. Đô thị hoá ở đới ôn hoà

 

19.

Bài 17. Ô nhiễm môi trường đới ôn hoà

 

20.

Bài 18. Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà

Câu 2 -Không yêu cầu HS làm

Câu 3 -Không yêu cầu vẽ biểu đồ, giáo viên hướng dẫn học hs nhận xét và giải thích

 

Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

 

21.

Bài 19. Môi trường hoang mạc

 

22.

Bài 20. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

 

Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

 

23.

Bài 21. Môi trường đới lạnh

 

24.

Bài 22. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

 

Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

 

25.

Bài 23. Môi trường vùng núi

 

26.

Ôn tập các chương II, III, IV, V

 
 

Phần III. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

 

27.

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

 

Chương VI. Châu Phi

 

28.

Bài 26. Thiên nhiên châu Phi

 

29.

Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

 

30.

Bài 28. Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

 

31.

Bài 29. Dân cư, xã hội châu Phi

Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử -Không dạy

 

32.

Bài 30. Kinh tế châu Phi

 

33.

Bài 31. Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

 

34.

Bài 32. Các khu vực châu Phi

(Mục 1: Khu vực Bắc Phi)

 

35.

Bài 32. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

(Mục 2: Khu vực Trung Phi)

 

36.

Bài 33. Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

 

37.

Ôn tập học kì I

 

38.

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KÌ II

 

39.

Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

 

Chương VII. Châu Mĩ

 

40.

Bài 35. Khái quát châu Mĩ

 

41.

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

(Mục 1: Các khu vực địa hình)

 

42.

Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ (tiếp theo)

(Mục 2: Sự phân hóa khí hậu)

 

43.

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

 

44.

Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ

 

45.

Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

 

46.

Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”

 

47.

Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

 

48.

Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 

49.

Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Mục 1. Sơ lược lịch sử -Không dạy

 

50.

Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

 

51.

Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

 

52.

Bài 46.Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở hai bên sườn đông và tây của dãy núi An-đet

 

53.

Ôn tập

 

54.

Kiểm tra viết

 

Chương VIII. Châu Nam Cực

 

55.

Bài 47. Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới

 

Chương IX. Châu Đại Dương

 

56.

Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương

 

57.

Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

 

58.

Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-trây-lia

 

Chương X. Châu Âu

 

59.

Bài 51. Thiên nhiên châu Âu

 

60.

Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

(Mục 3: - a) Môi trường ôn đới hải dương

- b) Môi trường ôn đới lục địa)

 

61.

Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

(Mục 3: - c) Môi trường địa trung hải

- d) Môi trường núi cao)

 

62.

Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

 

63.

Luyện tập vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

 

64.

Bài 54. Dân cư, xã hội châu Âu

 

65.

Bài 55. Kinh tế châu Âu

(Mục 1: Nông nghiệp)

 

66.

Bài 55. Kinh tế châu Âu (tiếp theo)

(- Mục 2: Công nghiệp

- Mục 3: Dịch vụ)

 

67.

Bài 56. Khu vực Bắc Âu

 

68.

Bài 57. Khu vực Tây và trung Âu

 

69.

Bài 58. Khu vực Nam Âu

 

70.

Bài 59. Khu vực Đông Âu

 

71.

Bài 60. Liên minh châu Âu

 

72.

Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

 

73.

Ôn tập học kì II

 

74.

Kiểm tra học kì II

 

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 5.529
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm