Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/04

Đề ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020, bài tập tiếng Anh 6 ngày 04/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em kiểm tra kiến thức tiếng Anh theo từng ngày hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập hiểu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. John is the ________ in his class.

A. most tall

B. taller

C. tallest

D. more tall

2. In ________ lessons, we learn about writers, poems, and write essays.

A. History

B. literature

C. science

D. geography

3. Their house is small. They really want to have a _________ house.

A. smaller

B. bigger

C. nicer

D. cheaper

4. –“_____ do the buses run?” - “every twenty minutes.”

A. What time

B. How far

C. How often

D. How much

5.-“Happy New Year to you” -“_____________”

A. Thank you, and you too

B. I’m very happy, and you, too.

C. Have a good time, please

D. That’s all right, thanks

6. ………….. do you play football ? – Because I like it.

A. why

B. which

C. where

D. what

7. …………….. do you go to school ? I go to school by bike.

A. What

B. How

C. when

D. where

8. My brother used to go work ………………………. bike.

A. on

B. to

C. by

D. in

9.I …………..…………. to school on foot.

A. go

B. to go

C. going

D. goes

10.I like watching TV, ………………. I watch it in my free time.

A. or

B. when

C. but

D. so

Task 2. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. openB. flowerC. closeD. nose
2. A. tablesB. watchesC. matchesD. houses
3. A. appleB. mapC. manD. water
4. A. betweenB. behindC. nextD. me
5. A. thoughtB. withoutC. theaterD. tooth

Task 3. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. my father/ play/ golf/ yesterday.

=>............................................................................

2. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>...........................................................................

3. they/ have/ nice/ weekend.

=>............................................................................

4. she/ go/ supermarket yesterday.

=>...........................................................................

5. We/ not go/ school last week.

=>...........................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - A; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - D;

Task 2. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - C; 5 - B;

Task 3. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1 - My father played gold yesterday.

2 - Last night Phong listened to music for two hours.

3 - They had nice weekend.

4 - She went to the supermarket yesterday.

5 - We didn't go to school last week.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 04-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm