Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 6 ngày 23/3

Đề ôn tập ở nhà lớp 6 môn tiếng Anh ngày 23/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1. a. Lemonadeb. coffeec. favorited. onion
2. a. canteenb. dinnerc. bananad. tomato
3. a. hungryb. healthyc. dinnerd. banana
4. a. thirstyb. orangec. tomatoesd. matter
5. a. summerb. lemonadec. oniond. apple

Task 2. Choose the best answer.

1. Ba is tired. He would like ……………..down .

A. sit

B. to sit

C. sits

D. sitting

2. Oranges, bananas, apples, grapes are………………….

A. food

B. drinks

C. vegetables

D. fruit

3. I’m …………………..I would like to eat some bread .

A. hungry

B. thirsty

C. full

D. tired

4. Tomatoes, potatoes, lettuce, carrots, beans are …………………..

A. drinks

B. fruit

C. food

D. vegetables

5. Tea, milk, soda, coffee, fruit juice is cold ………………..

A. food

B. drink

C. fruit

D. vegetables

Task 3. Fill the blanks to complete the passage.

Jack feels sick today. He (1)_____ a cold and a headache. He eats a little fruit. He eats lots of candy (2)_____ drinks soda every day. He sleeps only five hours a night. He usually stays (3)_____ late to play computer games. Sometimes, he watches too (4)______ TV, too.

He should get some rest, have a wise diet, do more (5)_______ or play sports. He needs to drink two liters (6)______ water a day because our body needs water to work well.

1. A. hasB. haveC. havingD. to have
2. A. butB. andC. orD. so
3. A. atB. inC. upD. with
4. A.littleB. lot ofC. manyD. much
5. A. lessonsB. exercisesC. houseworkD. homework
6. A. onB. andC. ofD. with

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others

1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c; 5 - b;

Task 2. Choose the best answer.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - B;

Task 3. Fill the blanks to complete the passage.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - B; 6 - C

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 23-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 2.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm