Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/03

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 6 ngày 27/3 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 6 trong thời gian phòng chống dịch bệnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer to complete the conversation

Storekeeper: Good morning. (1) _______ I help you?

Lan: Yes, I want two cans of soda, please.

Storekeeper: Soda? Here (2) ________. And do you want (3) _______ tea?

Lan: Yes, please. Ah! And there's some milk today! That's good. I usually (4) _____ some milk for breakfast.

Storekeeper: Do you want any bread (5) ________ today?

Lan: Yes, please. I don't have any bread at home.

Storekeeper: Here you are. Is there (6) ________else?

Lan: No, thanks you.

1. A. Do B. Can C. Would D. Will
2. A. are you B. you are C. it is D. is it
3. A. any B. some C. much D. A & B
4. A. eat B. drink C. have D. B & C
5. A. at B. on C. for D. in
6. A. what B. something C. anything D. thing

Task 2. Read the paragraph and do these following tasks.

Today is Sunday. Mrs. Brown goes to the market in the morning. She needs many things. First, she wants some meat: one kilo of fish and five hundred grams of beef. Then, she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. Finally, she wants two cans of beer and four bottles of mineral water. She goes home by taxi.

Decide these sentences are True or False

1. Mrs. Brown goes to the supermarket.

2. She needs one kilo of beef.

3. She buys beer and water.

4. She takes a cab to go home.

Choose the correct answer.

5. What is this passage talking about?

A. Mrs. Brown’s activity on Sunday.

B. What Mrs. Brown buys for Sunday’s meal.

C. Market on Sunday.

D. How she goes to the market.

6. “Five hundred grams” means

A. a kilo

B. half a ton

C. half a kilo

D. a ton

Task 3. Rewrite the sentence without changing meaning.

1. He goes to school by bike everyday.

He rides………………………………………………………………

2. She doesn’t travel to work by bus.

She doesn’t take………………………………………………………

3. I’d like to eat sandwiches.

I want…………………………………………………………………

4. Do you want a glass of lemon juice?

Would you………………………………………………………?

5. How much are these hats?

What is …………………………………………………………..?

6. How much does that dress cost?

How much is ……………………………………………………?

7. What is the matter with you?

What is…………………………………………………………..?

8. I need half a dozen eggs.

I need………………………………………………………………

9. They walk to the post office to send a letter.

They go…………………………………………………………..

10. We like going swimming when it is hot.

We are……………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer to complete the conversation

1 - B; 2 - B; 3 - D; 4 - D; 5 - C; 6 - C;

Task 2. Read the paragraph and do these following tasks.

1 - False; 2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - B; 6 - C;

Task 3. Rewrite the sentence without changing meaning.

1 - He rides his bike to school everyday.

2 - She doesn't take a bus to work.

3 - I want to eat sandwiches.

4 - Would you like a glass of lemon juice?

5 - What is the price of these hats?

6 - How much is that dress?

7 - What is wrong with you?

8 - I need six eggs.

9 - They go to the post office to send a letter on foot.

10 - We are interested in going swimming when it is hot.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 27-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm