Sửa đổi quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Sửa đổi, bổ sung Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã có Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. So với Nghị định 101/2017 thì Nghị định 89/2021 có gì đổi mới? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Nghị định 89/2021/NĐ-CP cũng như quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định tại ban hành ngày 18/10/2021 của Chính phủ.

Nghị định cũng sửa đổi nội dung bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, nội dung bồi dưỡng gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Theo đó, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo theo quy định pháp luật, gồm:

  1. Đóng góp của viên chức;
  2. Nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
  3. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (Nội dung mới bổ sung)
  4. Các nguồn khác.
  5. Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số.
  6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, UBND cấp tỉnh chủ động bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác để:
  7. Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. (Nội dung mới bổ sung)

Bên cạnh đó, bổ sung quy định kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng Nghị định 101/2017/NĐ-CP do:

Cá nhân, nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10.12.2021.

Đánh giá bài viết
1 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm