Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kỳ 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com đăng tải sau đây. Đề kiểm tra cuối học học kì 2 bao gồm nhiều dạng bài tập với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Tiếng Anh trọng tâm kì 2 hiệu quả.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

 • Question 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box.

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Question 2: Read and write True ( T) or False ( F) . There is an example (0).

  These are my toys on the shelf. I have a car. It is black. I have a kite. It is white. I have a doll. It is Lucy. I like my toys very much. Do you have any toys? What are they?
  0. The toys are on the self.                     T
  0. The car is red.                                      F

 • 1. The car is blue.
 • 2. The kite is white.
 • 3. Lucy is a doll’s name?
 • Question 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • 1.
  Robot
 • 2.
  kitchen
 • 3.
  cats
 • 4.
  windy
 • Question 4: Reorder the words to make the sentences
 • 1. are / how / old / you / ?
  How old are you?
 • 2. have / I / cats / two / .
  I have two cats.
 • 3. many / how / parrots / have / do/ you / ?
  How many parrots do you have?
 • 4. the / What /is / weather / like/ ?
  What is the weather like?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 471
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm