Trắc nghiệm Hình học 10 chương 2 bài 1

Hình học 10 chương 2 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

Mã số: 09516. Đã có 286 bạn thử.

Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 chương 2 bài 1 với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Toán lớp 10.

1

M là điểm trên nửa đường trong lượng giác sao cho góc xOM = α. Tọa độ của điểm M là

2

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

3

Cho góc α thỏa mãn 0o < α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

4

Cho góc α thỏa mãn 0o < α < 90o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

5

Cho góc α thỏa mãn 90o < α < 180o,sin⁡α=(2√6)/5. Giá trị cos α là

6

Cho góc α thỏa mãn sin⁡α + cos⁡α = √5/2. Giá trị của sin α.cos α là

7

Cho hình vuông ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

8

Cho tam giác ABC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Hình học 10

Bắt đầu ngay
1 286