Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 29: Anken do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa đạt kết quả cao.

Hóa học 11 Bài 29: Anken

Câu 1: Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en

B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en

D. 2-metylbut-3-in

Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Câu 3: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 4: Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 5: Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 6: Số liên kết σ có trong một phân tử But -1-en là

A. 13

B. 10

C. 12

D. 11

Câu 7: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2- đibromtoluen?

A. But -1-en

B. butan

C. But -2-en

D. 2-metylpropen

Câu 8: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en

B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-2-en

D. 2-etylpent-2-en

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. B3. C4. C5. B6. D7. A8. A
Đánh giá bài viết
1 640
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm