Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 12 An Overcrowded World

Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 12

Nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit, Từ vựng Unit 12 An Overcrowded World gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa chính xác, là tài hiệu học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 7. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7 tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 7 khác:

VOCABULARY

1. affect (v) /ə'fekt/: Tác động, ảnh hưởng

2. block (v) /blɑ:k/: Gây ùn tắc

3. cheat (v) /tʃi:t/: Lừa đảo

4. crime (n) /kraim/: Tội phạm

5. criminal (n) /'kriminəl/: Kẻ tội phạm

6. density (n) /'densiti/: Mật độ dân số

7. diverse (adj) /dai'və:s/: Đa dạng

8. effect (n) /i'fekt/: Kết quả

9. explosion (n) /iks'plouƷ ən/: Bùng nổ

10. flea market (n) /fli:'mɑ:kit/: Chợ trời

11. hunger (n) /'hʌɳgər/: Sự đói khát

12. major (adj) /'meiʤər/: Chính, chủ yếu, lớn

13. malnutrition (n) /,mælnju:'triʃən/: Bệnh suy dinh dưỡng

14. megacity (n) /'megəsiti/: Thành phố lớn

15. overcrowded (Adj) /,ouvə'kraudid/: Quá đông đúc

16. poverty (n) /'pɔvəti/: Sự nghèo đói

17. slum (n) /slʌm/: Khu ổ chuột

18. slumdog (n) /slʌmdɔg/: Kẻ sống ở khu ổ chuột

19. space (n) /speis/: Không gian

20. spacious (Adj) /'speiʃəs/: Rộng rãi

Trên đây là toàn bộ từ vựng quan trọng có trong Unit 12 Tiếng Anh 7 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 1.975
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm