Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 12 An Overcrowded World

Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 12

Nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit, Từ vựng Unit 12 An Overcrowded World gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa chính xác, là tài hiệu học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 7. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7 tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 7 khác:

VOCABULARY

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. affect (v)

/ə'fekt/

: tác động, ảnh hưởng

2. block (v)

/blɑ:k/

: gây ùn tắc

3. cheat (v)

/tʃi:t/

: lừa đảo

4. crime (n)

/kraim/

: tội phạm

5. criminal (n)

/'kriminəl/

: kẻ tội phạm

6. density (n)

/'densiti/

: mật độ dân số

7. diverse (adj)

/dai'və:s/

: đa dạng

8. effect (n)

/i'fekt/

: kết quả

9. explosion (n)

/iks'plouƷ ən/

: bùng nổ

10. famine (n)

/ˈfæmɪn/

: nạn đói

11. flea market (n)

/fli:'mɑ:kit/

: chợ trời

12. health care (n)

/ˈhelθ ˌkeə(r)/

: chăm sóc sức khỏe

13. hunger (n)

/'hʌɳgər/

: sự đói khát

14. issue (n)

/ˈɪʃuː/

: vấn đề

15. major (adj)

/'meiʤər/

: chính, chủ yếu, lớn

16. malnutrition (n)

/,mælnju:'triʃən/

: bệnh suy dinh dưỡng

17. megacity (n)

/'megəsiti/

: thành phố lớn

18. overcrowded (adj)

/,ouvə'kraudid/

: quá đông đúc

19. physician (n)

/fɪˈzɪʃ.ən/

: bác sĩ (người chuyên điều trị mà không dùng phẫu thuật)

20. poverty (n)

/'pɔvəti/

: sự nghèo đói

21. slum (n)

/slʌm/

: khu ổ chuột

22. slumdog (n)

/slʌmdɔg/

: kẻ sống ở khu ổ chuột

23. space (n)

/speis/

: không gian

24. spacious (Adj)

/'speiʃəs/

: rộng rãi

25. standard of living (n)

/ˌstændəd əv ˈlɪvɪŋ/

: mức sống

26. underdeveloped (adj)

/ˌʌndədɪˈveləpt/

: chưa phát triển

27. wealthy (adj)

/welθi/

: giàu có

Trên đây là toàn bộ từ vựng quan trọng có trong Unit 12 Tiếng Anh 7 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - 2022. Chúc các em học sinh lớp 7 ôn tập hiệu quả!

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
4 5.583
Sắp xếp theo
    Từ vựng tiếng Anh Xem thêm