Tuyển chọn câu hỏi vận dụng cao môn Toán trong đề thi thử THPTQG 2019

1 147
TUYEÅN CHOÏN NHÖÕNG
CAÂU HOÛI VAÄN DUÏNG
CAO
NAÊM
2019
VnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.com
VnDoc.com
Trang 1/20 - Mã đề 101
Chuyên đề
Câu 1. Cho hàm số
( )f x
có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
Hàm số
2
2
(2 1) 8 5
3
y f x x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;
. B.
1
1;
2
. C.
; 2
 
. D.
1;7
.
Lời giải
Chọn B
Ta có:
4
2 (2 1) 8
3
y f x x
.
Để hàm số
2
2
(2 1) 8 5
3
y f x x x
nghịch biến thì
4
2 (2 1) 8 0,
3
f x x x D
hay
1
12 1
( ) ,
3 3
f t t t D
*
2 1t x
.
+ Xét
( ) 0
; 4
12 1
0
3 3
f t
t
t

nên chưa thể kết luận tính đúng - sai cho (*) (loại).
+ Xét
4; 1 ( ) 0t f t
12 1
0
3 3
t
n (*) đúng.
Suy ra
5
4 2 1 1 1
2
x x
(loại)
+ Xét
( ) 0
1;2
12 1
0
3 3
f t
t
t
nên (*) đúng. Suy ra
1
1 2 1 2 1 2 1
2
t x x
.
+ Xét
( ) 0
2;4
12 1
0
3 3
f t
t
t
nên (*) sai (loại).
+ Xét
4; ( ) 0t f t
12 1
0, 4;12
3 3
12 1
0, 12;
3 3
t t
t t
n chưa kết luận tính đúng - sai
cho (*) (loại).
Câu 2.
Cho hai hàm số
,y f x y g x
liên tục và đạo hàm trên
có đồ thị lần lượt là
1 2
,C C
như hình vẽ bên. Hàm số
.y f x g x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2;3
. B.
0;1
. C.
;0
. D.
4;5
.
HÀM SỐ & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1
VnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.com
VnDoc.com
Trang 2/20 - Mã đề 101
Lời giải
Chọn A
Ta xét khoảng
2;3
, với mọi
1 2 1 2
, 2;3 ,
ta có:
1 2 1 2
1 2 1 2
1 1 2 2 1 1 2 2
1 2
0 0
0 0
. . . .
f x f x f x f x
g x g x g x g x
f x g x f x g x f x g x f x g x
y x y x
Hay hàm số nghịch biến trên
2;3
.
Câu 3. (SỞ GD THANH HÓA_14-04-2019) Cho hàm số
y f x
liên tục trên
đồ thị như hình
vẽ. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để phương trình
2 cos
f f x m
nghiệm
;
2
x
.
A.
5
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Lời giải
Chọn D
VnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.comVnDoc.com
VnDoc.com

Tổng hợp các bài toán vận dụng cao

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Tuyển chọn câu hỏi vận dụng cao môn Toán trong đề thi thử THPT QG 2019. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Tuyển chọn câu hỏi vận dụng cao môn Toán trong đề thi thử THPTQG 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 147
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm