Bài tập cuối tuần 25 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Viet Nam

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Chủ đề:
-Du lịch thắng cảnh
-Một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam
Ngữ pháp cấu trúc:
-Ôn tập: Dạng động từ V ed V ing
-Câu đề nghị với:
Do/ Would you mind + V ing?
Do you mind closing the door?
Do / Would you mind if ?
Do you mind if I take a photo?
Từ vựng:
-Động từ dạng động từ
-Từ vựng về du lịch
I. Chọn một từ cách phát âm khác với các t còn lại phần gạch chân.
1. A. crop
B.pagoda
c. role
D. hotel
2. A. suggest
B. sugar
c. sight
D. sand
3. A. climb
B. flight
c. tribe
D. spring
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A. beat
B. leaned
c. stream
D. heavy
5. A. giant
B. guest
c. goat
D. gate
II. m dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.Our post is delivered (DAY)_________________ , except for Sunday,
2. I bought a dozen tulips from the local (FLOWER)_________________
3. It’s very diffícult to nd (ACCOMMODATE)____________________ at this time of the
year.
4. Do you (RECOGNITION)__________________ this song?
-Yes, it’s ‘Yesterday’ by the Beatles.
5. (FORTUNATE)_________________ , our flight was delayed for 2 hours, so we were
late for the last train.
III. Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau.
1.It was raining_______ we cancelled the trip to Mount Faber.
A. although B. because C. so D. but
2. How far is it from Ha Noi to Hoa Binh?
-It_______ about two hours.
A. wants B. goes C. needs D. takes
3. Everybody was there, including_________ Mr. and Mrs. Smith.
A. with B. 0 C. of D. in
4. I_______ a lovely holiday in Da Lat last summer.
A. passed B. had C. brought D. make
5. Would you mind________ off the lights? -I’d rather you didn’t.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. If I turn B. I turn C. if I turned D. turning
IV. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.
1.She was (disappointing / disappointed) with the play. She had expected it to be better.
2. Is he (interesting / interested) in tennis?
3. The volleyball match was quite (exciting / excited). We enjoyed it.
4. Is it sometimes (embarrassing / embarrassed) when you have to ask people for money?
5. Do you easily get (embarrassing / embarrassed)?
6. Mr. Ba had never expected to get the job. He was really (amazing / amazed) when he was
offered it.
7. Trinh really learnt very fast. She has made (astonishing / astonished) progress.
8. We didn’t find the situation funny. We were not (amusing /amused).
9. It was really (terrifying / terrified) experience. Afterwards everyone was very (shocking /
shocked).
10. Why does she always look so (boring / bored)! Is her life really (boring / bored)?
V. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
1.A strange man (walk)_______ into the room. He (wear)_________ red pants
and pink shirt.
2. Three thieves (rob)_________ the museum last night. Five paintings (steal)
What (you, buy)_______________ Paula for her birthday?
-A CD.
-She (not have)_________________ got a CD player.
-OK. I (buy)________ a book, then.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Traveling Around Viet Nam

Bài tập cuối tuần 25 môn Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ Unit 11: Traveling Around Viet Nam có đáp án nằm trong bộ đề Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh 8 tập 2 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại Ngữ pháp - cấu trúc và Từ vựng Tiếng Anh trọng tâm Unit 11 hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung của: Bài tập cuối tuần 25 môn Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 Traveling Around Viet Nam. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.037
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm