Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 2

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập môn tiếng Anh lên lớp 4 hiệu quả trong thời gian nghỉ hè, VnDoc.com để đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập hè môn tiếng Anh 3 lên 4 khác nhau. Đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh tổng hợp nhiều dạng bài tập môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả. 

Complete the sentences.

( what, like, hello, backpacks, classroom)

1. ……….. My name’s Mary.

2. ………… is this?

3. This is my ……………….. It’s small.

4. They are ……………….

5. I ……………playing hide - and – seek.

Reorder the words.

1. is/ how / Linda / old ?...................................................................................

2. seven / old / she / is / years………………………………………………….

3. bedrooms/ there /are /four …………………………………………………

4. They are / the table / near……………………………………………………...

5. my / is / father / reading …………………………………………………

Choose the words which has the underlined part is pronounced differently.

1,A.pen B.pencil  C.hen D.rubber
2, A.Sunday  B.Saturday  C.Thursday  D.nurse
3, A.window  B.kite  C.bike  D.like
4,A.ha B.ca C.ma D.may
5,A.nose B.fold  C.old  D.toy

Circle A or B to complete the sentences .

1. ……… do you spell your name?

A. What

B.How

2. Is this Tom? Yes, ………is.

A. She

B. He

3. Do you like ……… hide – and – seek?

A. play

B. playing

4. What………it?

A. is

B. are

5. What ………..these?

A. am

B. are

ĐÁP ÁN

Complete the sentences.

1. ……Hello….. My name’s Mary.

2. ……What…… is this?

3. This is my …………classroom…….. It’s small.

4. They are ……backpacks………….

5. I ……like………playing hide - and – seek.

Reorder the words.

1 - How old is Linda?

2 - She is seven years old.

3 - There are four bedrooms.

4 - They are near the table.

5 - My father is reading.

Choose the words which has the underlined part is pronounced differently.

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D;

Circle A or B to complete the sentences .

1 - B. how; 2 - B. he; 3 - A. play;

4 - A. is; 5 - B. are;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 383
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm