Bài tập Tiếng Anh 9: Tính từ Trạng Từ

Bài tập Tính Từ Trạng Từ Tiếng Anh 9

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 9, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu bài tập Từ loại + Ngữ pháp Tiếng Anh theo từng chuyên đề khác nhau. Tài liệu Bài tập Tiếng Anh 9 phân biệt Tính từ và Trạng từ dưới đây giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc

Xem thêm: Tất cả công thức Tiếng Anh lớp 9

I. Chia từ trong ngoặc tính từ hoặc trạng từ sao cho phù hợp

1. He.............reads a book. (quick)

2. Mandy is a.............girl. (pretty)

3. The class is.............loud today. (terrible)

4. Max is a.............singer. (good)

5. You can.............open this tin. (easy)

6. It's a.............day today. (terrible)

7. She sings the song . (good)

8. He is a.............driver. (careful)

9. He drives the car . (careful)

10. The dog barks . (loud)

12. The bus driver was.............injured. (serious)

13. Kevin is.............clever. (extreme)

14. This hamburger tastes . (awful)

15. Be.............with this glass of milk. It's hot. (careful)

Xem thêm: Từ loại trong Tiếng Anh: Tính từ

II. Chọn từ chính xác để điền vào câu:

1. They dance the Tango (beautiful / beautifully)

2. She planned their trip to Greece very (careful / carefully)

3. Jim painted the kitchen very (bad / badly)

4. She speaks very (quiet / quietly)

5. Turn the stereo down. It's too (loud / loudly)

Xem thêm: Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh

III. Chọn tính từ hoặc trạng từ thích hợp vào câu sau:

1. As the play unfolds, the audience is (subtle / subtly) brought into the grip of an awful evil.

2. In a bold, sometimes (careless / carelessly), form there is nothing academic.

3. The (clever / cleverly) updated detective tale succeeded despite a serious flirt with cliché.

4. Last week we buried my closest friend, and it was a (deep / deeply) moving service.

5. She straightened up and looked out the window (direct / directly) at him.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Bài tập Tiếng Anh 9: Tính từ Trạng Từ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm