Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 + 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TEST 1
Chọn A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống:
1/ They are ……… tennis.
A. play B. playing C. plays D. to playing
2/ What do you do ……… your free time?
A. in B. at C. on D. to
3/ How ……… does she read? - Every day.
A. many B. often C. far D. long
4/ I ……… my grandfather every week.
A. go B. visit C. come D. look
5/ We go to the zoo ……… a month.
A. one B. one time C. once D. once time
6/ My father ……… jogging every morning.
A. does B. plays C. is D. goes
7/ She wants to go ………
A. fish B. fishes C. fishing D. to fish
8/ ……… he like sports?
A. Does B. Is C. What D. Why
9/ What about ……… by bike?
A. go B. going C. to go D. to going
10/ Hung ……… television now.
A. watch B. watches C. watching D. is watching
11/ ……… are you going to do tonight?
A. What B. Who C. Which D. When
12/ I’m going to ……… movie.
A. look B. play C. see D. be
13/ ……… it a good movie?
A. Does B. Is C. Has D. Let’s
14/ She loves novels. She ……… them every night.
A. read B. reads C. is reading D. reading
15/ Mai ……… cool weather.
A. want B. is C. need D. likes
16/ ……… weather do you like?
A. What time B. What C. Cool D. What’s
17/ We ……… jogging with friends.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. go B. play C. do D. have
18/ It’s ……… hot in the summer.
A. often B. never C. not D. no
19/ He plays tennis ……… it’s hot.
A. how B. why C. when D. where
20/ Hoang likes ……
A. walk B. walks C. walking D. to walking
21/ Lan always ……… her homework.
A. does B. goes C. plays D. helps
22/ Minh goes ……… Le Loi school.
A. to B. at C. with D. on
23/ Where ……… he playing badminton?
A. does B. is C. do D. are
24/ There are four ……… in a year.
A. weather B. springs C. hot D. seasons
25/ She often goes to ……… movies.
A. a B. an C. the D. her
26/ …… does she goes to school? -By bicycle.
A. How B. How often C. Why D. What
27/ They play ……… every day?
A. guitar B. rope C. tennis D. jogging
28/ He ……… goes camping. He stays at home.
A. always B. usually C. sometimes D. never
29/ How many ……… are there in a month?
A. hours B. weeks C. days D. years
30/ I’m going to ……… the Citadel.
A. come B. stay C. look D. visit
TEST 2
I/ Chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc
D:(1,5đ)
1/ I often go ………… when it’s hot.
A. to swimming B. swimming C. swim D. A & B are correct
2/ I’m going to stay in Hanoi ………… a week.
A. in B. on C. with D. for
3/ ………… going to Linh Mu pagoda?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. What about B. What about you C. Why don’t we D. Let’s
4/ What do you do …………?
A. in free time B. in your free time C. in your free D. in your time free
5/ ………… visit Nha Trang?
A. Why don’t we B. Let’s C. What about D. Why do we
6/ What ………… this summer vacation?
A. do you do B. are you doing C. are you going D. are you going to do
II/ Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau: (2đ)
1/ …………………………………………..
It’s warm in the spring.
2/ …………………………………………..
She is playing tennis.
3/ …………………………………………..
She has a picnic 3 times a year.
4/ …………………………………………..
I like warm weather.
III/ Nối câu hỏi ở A với câu trả lời ở B cho phù hợp: (1,5đ)
A
B
1/ What are you doing?
2/ How often does he jogging?
3/ What do you often do in the summer?
4/ Which sports do you play?
5/ Do you often play tennis?
6/ How long is he going to stay in Hue?
a/ He goes to school five times a week?
b/ He’s going to stay for five days.
c/ Yes, I play tennis three times a week.
d/ I often go to the park.
e/ I play badminton and tennis.
f/ I’m doing the housework.
IV/ Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh: (1đ)
1/ it’s/ plays/ when/ cold/ he/ soccer.
…………………………………………..
2/ you/ stay/ where/ going/ are/ to?
…………………………………………..
V/ Sử dụng từ trong ngoặc để trả lời các câu hỏi sau ở dạng đầy đủ: (2đ)
1/ How often do you go to the movies? (once a week)
…………………………………………..…………………………………………..
2/ How often does your mother go to the market? (always)
…………………………………………..…………………………………………..
3/ How often do you jog? (five times a week)

Ôn tập tiếng Anh lớp 6

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 + 13 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm nhiều dạng bài thường gặp trong các bài kiểm tra cũng như đề thi quan trọng rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn vào tham khảo và tải về.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 6, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 6 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.579
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm