Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 13: ACTIVITIES AND SEASONS
TEST 1
I/ Chọn từ đún trong ngoặc để hoàn thành các câu:
1/ It’s hot in the (summer/ fall/ winter) ….
2/ What (warm/ weather/ spring) do you like?
- I like cold weather.
3/ When it’s cool, he (goes/ play/ does) …… jogging.
4/ What (does/ do/ is) ….. Nam do when it’s hot?
5/ I like hot weather (or/ but/ so) …. she likes cold weather.
6/ What is the weather (want/ love/ like) ….. in the summer?
7/ It’s (hot/ cold/ warm) …… in the spring.
8/ There are four (weather/ seasons/ sports) …….. in a year.
II/ Hãy viết câu theo mẫu dưới đây:
Ex: Nam/hot// go swimming
What does Nam do when it’s hot?
He goes swimming.
1/ she/cold// watch TV
…………………………………………
…………………………………………
2/ Lan/warm// go for a walk
…………………………………………
…………………………………………
3/ your father/cool/ride his bike
…………………………………………
…………………………………………
4/ he/hot/go sailing
…………………………………………
…………………………………………
5/ your brother/rainy// play chess
…………………………………………
…………………………………………
III/ Hoàn thành các câu sau với các từ cho sẵn trong khung:
jogging games summer camping fall tennis aerobics zoo
1/ She usually plays ………. in the fall.
2/ My mother always goes.…. in the summer.
3/ Nam and Ba sometimes go to the ……….
4/ They never go ………. because they don’t have a tent.
5/ My brother likes playing video ……….
6/ Hoa does ………. and plays tennis.
7/ What do you do in the ……….?
8/ It’s cool in the ……….
IV/ Điền vào chỗ trống với MỘT giới từ thích hợp:
1/ It’s warm ………. the spring.
2/ What’s the weather like ………. Ha Noi?
3/ My sister is learning English ………. the moment.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4/ Hung often plays soccer ………. his friends ………. Saturday.
5/ What do you do ………. your free time?
6/ I’d like two kilos ………. rice, please.
7/ Do you like listening ………. music ………. night?
8/ How many days are there ……. a week?
V/ Hãy chọn đáp án A, B hoặc C để hoàn thành các chỗ trống:
There are …(1)……. seasons in a year. They are spring, summer, fall and …(2)…….. In the
summer, the days are …(3)……. and the nights are …(4)……. The sun shines in the sky. It is
…(5)……. and the sky is …(6)…….
In the spring, there are …(7)……. In the spring and the fall, it is …(8)……. very cold, but it
sometimes rains. When it rains, we take …(9)……. In the fall, there are many clouds in the
…(10)….
1/ A. two B. three C. four
2/ A. autumn B. winter C. cold
3/ A. short B. long C. warm
4/ A. short B. long C. cold
5/ A. hot B. warm C. cool
6/ A. black B. white C. blue
7/ A. flowers B. sports C. drinks
8/ A. no B. not C. none
9/ A. coat B. hat C. umbrellas
10/ A. cool B. day C. sky
TEST 2
I/ Điền động từ chia ở dạng thích hợp vào chỗ trống:
1/ My sister usually…... badminton in the fall.
2/ Do you ……. sailing in your free time?
3/ When it’s cool, Nam ……. fishing.
4/ Mai likes ……. swimming every morning.
5/ We usually ……. sports in the afternoon.
6/ My mother sometimes ……. to classical music.
7/ Can he ……. basketball?
8/ Ba is ……. soccer with his friends.
II/ Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:
1/ …………………………………………..
I play basketball in the spring.
2/ ………………………………………….
It’s cool in the fall.
3/ ………………………………………….
He goes swimming when it’s hot.
4/ ………………………………………….
He never goes camping in the winter.
5/ ………………………………………….
There are four seasons in a year.
6/ ………………………………………….
My sister plays badminton when it’s hot.
7/ ………………………………………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
She likes warm weather.
III/ Mỗi câu có một lỗi sai. Tìm và sửa lại:
1/ When it warm, we go fishing.
2/ He often goes volleyball in the summer.
3/ What do you in the fall?
4/ It’s very cold so they can’t go swim.
5/ What does the weather like in the winter?
6/ She likes cool weather.
7/ When it’s warm, we play jogging.
8/ We play often tennis in the summer.
IV/ Hoàn thành đoạn văn với các từ cho sẵn trong khung:
rain spring season days winter swimming summer flowers
We have different weather according to different seasons. In the (1)…….., it is cold and
dark. In the (2)…….. it isn’t so cold. The (3)…….. get longer and longer. The sun shines, it gets
warmer and warmer. Plants and (4)…….. open, but we still have much (5)…….. Then (6)……..
comes. Summer is the best (7)…….. of all. We go (8)…….. and go to the beach or the
mountains.
V/ Hãy điền một từ thích hợp để hoàn chỗ trống:
My sister is (1)…….. grade 6. When it (2)…….. hot, she often (3)…….. swimming.
When it (4) cold, she (5)…….. volleyball (6)…….. her friends. She sometimes (7)……..
jogging (8)…….. the fall and the spring.
TEST 3
I. Chọn từ khác với những từ còn lại:
1.house, school, classroom, weather. ………………..
2. hot,cold, cool, chair. ………………….
3. badminton, volleyball, teacher, soccer. ………………….
4. flower, from,at,in ……………………..
5. today, tall,big,heavy ……………………
6. summer, fall, winter, fly ……………………
7. farmer,driver, activity, nurse ………………….
8. season, yellow, brown, white …………………..
9. often, Sunday, Tuesday, Saturday ……………………..
10. fat, eye,leg, hand …………………….
II. Chọn từ đúng trong ngoặc:
1.Nam (like/likes)…………….coffee but he (don’t/doesn’t) ………………like milk.
2. The book is …………(in/of/under) the chair.Please put it on the table.
3. I don’t …………..(am/can/need) blue hats.
4. How many ……………(pens /pen) do you need?
5. Peter is doing (some/a/an) …………….exercise.
6. He is ……………(teach/teacher /teaching) English.
7. The children are playing ……………(in/on/under) the garden.
8. This is …………..(my/I/mine) new friend. Look at ……….(he/his) new hair.
9. How ………….(much/many) is this eraser?
10. How ……………(often/many/much) does she go to the cinema? Twice a week.
III. Sửa lỗi trong các câu sau:
1.He doesn’t want some eggs. ………………………………………………

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and The seasons do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu học tập giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức hiệu quả.

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 14

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 MAKING PLANS

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans

Đánh giá bài viết
4 2.365
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm