Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and the Seasons (Số 2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and the Seasons (Số 2) được sưu tầm và đăng tải dưới đây với các dạng bài bao quát được kiến thức ngữ pháp trọng điểm của bài rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt các bài học tiếp theo và các kì thi sau đây.

UNIT 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS

I. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D.

1. “Fall” means……………………………..in British English.

A. summer B. winter C. autumn D. Spring

2. What does Lien do when……………………hot.

A. there’s B. it’s C. its D. they’re

3. Tan likes………………weather because he can go swimming.

A. hot B. cold C. windy D. foggy

4. How often do you do morning exercise in the summer?

A. I sometimes do. B. Yes, I do. C. I like it. D. I play soccer.

5. It’s cold in our country …………………. the winter.

A. at B. on C. of D. in

II. Put the words into the correct columns.

brown cold cool eight

fall green hot nineteen

orange purple seventy spring

summer twelve warm winter

colours

seasons

numbers

weather

………………….

………………….

………………….

………………….

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………..

…………………..

………………….

…………………..

III. Match the questions in column A with the answers in column B.

A

B

A-B

1.What’s the weather like in the spring?

a. I play it once a week.

2. What’s the weather do you like?

b. I usually play with my sister.

3. What do you do when’s it cold?

c. It’s warm.

4. How often do you play volleyball?

d. I play soccer.

5. When do you often go swimming?

e. I often play basketball when it’s cold.

6. Where do you going fishing?

f. I often go fishing on the weekend.

7. Who do you usually play badminton?

g. I like cool weather.

8. What are you doing?

h. I go fishing in the river near my house.

9. How do you go to school?

i. I’m jogging.

10. Which sports do you play?

j. I walk.

III. Read this paragraph carefully, fill one suitable word for each blank, and answer the questions.

Vietnam, our country, is very beautiful. It has (1)…………………………seasons: spring, summer, fall, and (2)…………………… . In the spring, it is often warm, sometimes it’s rainy. In the summer, it’s hot and sunny. The (3)…………………..is cool in the fall and in the winter, it is (4)………………and windy. I (5)……...…hot weather (6)…………………I can do many activites. (7)…………………it’s hot, I usually (8)…………………swimming and (9)……..………….soccer. Sometimes I go fishing (10)………………………my brother.

Answer.

1. How many seasons are there in Vietnam? What are they?

…………………………………………………………………

2. How’s the weather in the spring?

…………………………………………………………………

3. Is it cool in the fall?

…………………………………………………………………

4. Does the writer play soccer when it’s hot?

…………………………………………………………………

5. Who does he sometimes go fishing with?

…………………………………………………………………

IV. Complete these sentences with the words and phrases provided.

1. I often/ swimming/ the summer.

……………………………………………………….

2. She usually/ play badminton/ the fall.

……………………………………………………….

3. the fall,/ they sometimes/ sailing.

……………………………………………………….

4. What/ you do/ the spring?

……………………………………………………….?

5. When/ it/ hot/ he/ swimming.

………………………………………………………..

6. Ba/ usually/ play volleyball/ the fall/ but/ sometimes/ sailing.

……………………………………………………………………

Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo sau đây để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài học:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 14: Making Plans (số 1)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 MAKING PLANS

Đánh giá bài viết
5 1.424
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm