Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES
TEST 1
I/ Hãy viết các câu sau sử dụng thì hiện tại tiếp diễn:
Ex: Thomas usually plays soccer.
=> He is playing soccer now.
1/ Lan often skips in the early morning.
……………………………………………. now.
2/ I brush my teeth every day.
……………………………………………. now
3/ Minh and Nga go to school every morning.
……………………………………………. now
4/ My parents read newspapers in their free time.
……………………………………………. now
5/ My younger brother likes watching cartoons.
……………………………………………. now
6/ Hao always does his homework.
……………………………………………. now
7/ We usually play badminton in our free time.
……………………………………………. now
8/ My nephew listens to music every evening.
……………………………………………. now
II/Hãy ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B:
A
1/ Which sports do you play?
2/ How often does she do aerobics?
3/ What are you doing now?
4/ Which sports does she play?
5/ What is she doing now?
6/ Do you like table tennis?
7/ Does Phan play volleyball?
8/ Are they playing tennis?
B
a/ Yes, he does.
b/ Twice a week.
c/ No, I don’t.
d/ She is jogging.
e/ She plays badminton.
f/ I play table tennis.
g/ I’m doing my homework.
h/ No, they aren’t. They are playing soccer.
III/ Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
I’m a pupil. I’m in the sixth form. I learn at Nguyen Tri Phuong school. I always get up at 5.30 in
the morning because my school starts at 7.00. I do my morning exercises. Then I brush my teeth, wash
my face and hands. I have breakfast at 6.15. On Sundays, I don’t go to school. I often play table tennis
and go swimming in the morning. I sometimes go to the movies with my sister on Sunday evenings.
1/ What do you do?
…………………………………………………
2/ Where do you leanr?
…………………………………………………
3/ what time do you usually get up?
…………………………………………………
4/ Why do you get up early?
…………………………………………………
5/ What do you do after getting up?
……………………………………………………
6/ What time do you have breakfast?
……………………………………………………
7/ Do you go to school on Sundays?
……………………………………………………
8/ What do you do on Sunday moring?
……………………………………………………
IV/ Hãy viết các từ, cụm từ vào các cột thích hợp:
football homework cycling aerobics the shopping fishing
swimming soccer table tennis jogging housework badminton
camping shopping walking volleyball skipping sailing sports
Do
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
Go
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
Play
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn câu trả lời đúng:
1/ She ………….. aerobics.
A. doing B. is doing C. playing D. is playing
2/ I like ………….. I have a rope.
A. skipping B. playing football
C. playing table tennis D. jogging
3/ Mimi ………….. to music now.
A. listens B. listen
C. is listening D. listening
4/ My grandfather ……….. fishing in his freetime.
A. plays B. does C. goes D. watches
5/ He loves books. He ………….. them everyday.
A. is reading B. reading C. read D. reads
6/ How ………….. do you have a bath?
A. always B. often C. usually D. never
7/ How often do you visit your grandparents?
A. one a week B. two a week
C. once a week D. twice week
8/ I am very lazy …………..
A. Never I do morning exercises.
B. I do morning exercises never.
C. I never do morning exercises.
D. I do never morning exercises.
9/ Which is the wrong sentence?
A. Sometimes I go camping with my friends.
B. I go camping with my friends sometimes.
C. I sometimes go camping with my friends.
D. I go sometimes camping with my friends.
10/ My father likes …….. newspapers very much.
A. to read B. reading C. read D. reads
11/ I like badminton. …………..
A. Phuong likes badminton.
B. Phuong too likes badminton.
C. Phuong likes badminton, too.
D. Phuong likes badminton, also.
12/ Which sports do you play?
A. I play soccer. B. I’m playing soccer.
C. I play soccer, too. D. a and c are not correct.
13/ What do you do ………….. your freetime?
A. in B. on C. for D. at
14/ John ………….. jogging every Sunday.
A. makes B. does C. goes D. plays
15/ What does your father do in his freetime?
A. He listens to music twicw a week.
B. He listens to music.
C. He listen to music.
D. He like listening to music.
Chọn từ có cách phần in đậm được phát âm khác với các từ còn lại:
1/ A. fly B. hungry C.thirsty D. yearly
2/ A. idea B. picnic C. high D. twice
3/ A. soda B. oil C. potato D. cold
4/ A. toothpaste B. foot C. floor D. food
5/ A. park B. card C. can D. afternoon
Khoanh tròn từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
1/ A. usually B. never C. once D. play
2/ A. talking B. skipping C. running D. morning

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu học tập giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn vào tham khảo và luyện tập.

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 13 ACTIVITIES AND THE SEASONS

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and the Seasons

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 13: Activities and the Seasons (số 1)

Đánh giá bài viết
8 3.144
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm