Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án)

Trắc nghiệm Toán 12: Sự tương giao giữa hai đồ thị

Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm về giao điểm của các đồ thị hàm số. Tài liệu trắc nghiệm Toán 12 này có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017 hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác

50 câu trắc nghiệm số phức (Có đáp án)

Câu 1: Cho hàm số y = x3 - 4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng

A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2: Số giao điểm của đường cong y = x3 - 2x2 + 2x + 1 và đường thẳng y = 1 - x bằng

A. 0 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 3: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án). Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A. -5/2 B. 1 C. 2 D. 5/2

Câu 4: Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 3 điểm phân biệt

A. -3 < m < 1 B. -3 ≦ m ≦ 1 C. m > 1 D. m < 3

Câu 5: Đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x3 - 3x + 2 tại 3 điểm phân biệt khi

A. m > 4 B. 0 ≦ m < 4 C. 0 < m ≦ 4 D. 0 < m < 4

Câu 6: Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số y = -2x4 + 4x2 + 2 khi

A. 0 < m < 4 B. m > 4 C. m < 0 D. m = 0; m = 4

Câu 7: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) có đồ thị (C). Tìm các giá trị của m để đường thẳng d: y = x + m - 1 cắt đồ thị hàm số (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 2√3

A. m = 4 ± √10

B. m = 2 ± √10

C. m = 4 ± √3

D. m = 2 ± √3

Câu 8: Với giá trị nào của m được liệt kê bên dưới thì đồ thị hàm số y = x4 - 8x2 + 3 cắt đường thẳng y = 4m tại 4 điểm phân biệt:

A. -13/4 < m < 3/4

B. -13/4 ≤ m ≤ 3/4

C. m ≤ 3/4

D. m ≥ -13/4

Câu 9: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại hai điểm phân biệt

A. m < 2 B. m > 6 C. 2 < m < 6 D. m < 2 hoặc m > 6

Câu 10: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án)

Câu 11: Hoành độ giao điểm của parabol Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) và đường thẳng Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) là:

A. 2 và 6 B. 1 và 7 C. 3 và 8 D. 4 và 5

Câu 12: Cho hàm số y = x3 - 6x2 + 9x - 1 có đồ thị (C). Đường thẳng y = 3 cắt (C) tại mấy điểm?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 13: Cho hàm số y = (x - 2)(x2 + mx + m2 - 3) có đồ thị (Cm). Với giá trị nào của m thì (Cm) cắt Ox tại 3 điểm phân biệt?

A. – 2 < m < 2 B. – 2 < m < – 1 C. – 1 < m < 2 D. -2 < m < 2 và m ≠-1

Câu 14: Cho hàm số y = x4 - 5x2 + 4. Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng d: y = m tại bốn điểm phân biệt

A. m > -9/4 B. m < -9/4 C. -9/4 < m < 4 D. -4 < m < -9/4

Câu 15: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) có mấy điểm chung với trục Ox

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 16: Đường thẳng d: y = -x + m cắt đồ thị Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) tại hai điểm phân biệt thì tất cả các giá trị của m là:

A. -1 < m < -1/2

B. -√3 < m < √3

C. m < -√3 hoặc m > √3

D. m tùy ý

Câu 17: Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x3 + (m - 1)x + 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ -2

A. 1/2 B. -1/2 C. 15/2 D. -15/2

Câu 18: Xét phương trình x3 + 3x2 = m

A. Với m = 5 thì phương trình có 3 nghiệm

B. Với m = -1 thì phương trình có 2 nghiệm

C. Với m = 4 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt

D. Với m = 2 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt

Câu 19: Số giao điểm của hai đường cong y = x3 - x2 - 2x + 3 và y = x2 - x + 1 là:

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 20: Các đồ thị của hai hàm số y = 3 - 1/x và y = 4x2 tiếp xúc với nhau tại điểm M có hoành độ là:

A. x = -1 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 1/2

Câu 21: Đường thẳng d đi qua điểm (1; 3) và có hệ số góc k cắt trục hoành tại điểm A và trục tung tại điểm B (Hoành độ của A và tung độ của B là những số dương). Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất khi k bằng

A. – 11 B. – 2 C. – 3 D. – 4

Câu 22: Tìm m để phương trình x3 + 3x2 - 2 = m có 3 nghiệm phân biệt

A. m < -2 B. m > 2 C. -2 < m < 2 D. m = -2

Câu 23: Tìm m để phương trình Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án) có nghiệm trên (-∞; 1]

A. m ≥ -2 B. m > 2 C. m ≤ -2 D. m < 2

Đáp án bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị

1

C

6

B

11

C

16

D

21

C

2

D

7

A

12

B

17

B

22

C

3

C

8

A

13

D

18

D

23

A

4

A

9

D

14

C

19

C

5

D

10

B

15

B

20

D

Đánh giá bài viết
10 15.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm