Bài thi mẫu Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO lớp 11 - 12

SEAMO 2018 Paper F © TCIMO
1"
1. Let ! be a number such that !"
#
$
% &.
Find the value of !
'
"
#
$
(
.
(A) 165
(B) 170
(C) 180
(D) 198
(E) None of the above
4. If ) and * are distinctive primes and
!
+
,)!"* % - has distinctive positive
integral roots, find ."/.
(A) 3
(B) 5
(C) 13
(D) 17
(E) None of the above
5. Find the value of ! that satisfies
!
+
,!"0
!
+
"1
"
!"0
!
+
,!"0
% 0
(A) -2
(B) -1
(C) 0
(D) 1
(E) None of the above
2. Evaluate
#
234
56
789
"
#
234
6:
789
"
#
234
5:
789
.
(A) -1
(B) 0
(C) 1
(D) 2
(E) None of the above
3. Given that
; %
1<=>.
0"?@<."<=>.
AB
find the value of
0,?@<."<=>.
0"<=>.
AC
(A)
0
;
(B)
0,;
(C)
;
(D)
0";
(E)
None of the above
"
QUESTIONS 1 TO 10 ARE WORTH
3 MARKS EACH
SEAMO 2018 Paper F © TCIMO
2"
6. Two circles with centres D and E are
externally tangent at point F.
GH is tangent to the two circles. Given
that the radii of the two circles are
2 cm and 3 cm, respectively, find
IJ
KJ
.
(A)
L
M
1
(B)
L
N
M
(C)
L
N
1
(D)
L
&
M
(E)
None of the above
8. Given that
, find the
range of
.
(A)
R
0S1
T
(B)
U
-S
0
1
A
V
(C)
U
,
0
1
S0
V
(D)
R
-S0
T
(E)
None of the above
9. It is known that
X
Z
,
.
Then
is
(A) strictly decreasing.
(B) non-strictly decreasing.
(C) monotonic decreasing.
(D) strictly increasing.
(E) None of the above
10. A network of domestic flights is set up
in the country of Utopia. A city is
directly connected to at most 3 others
and there is at most 1 transit flight
from one city to another. What is the
maximum number of cities in Utopia?
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) None of the above
7. When 3 new classrooms were opened,
the average class size reduced by 10.
When 6 new classrooms were opened,
the average class size reduced by 16.
Find the total number of students.
(A) 320
(B) 360
(C) 400
(D) 480
(E) None of the above

Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO là kỳ thi đánh giá năng lực Toán tiếng Anh toàn cầu dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông do Ban Tổ chức SEAMO Quốc tế điều hành. Thương hiệu kỳ thi đã được biết đến trên toàn thế giới. Kỳ thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Đề thi mẫu SEAMO lớp 11 - 12 có đáp án

Bài thi mẫu môn Toán tiếng Anh lớp 11, lớp 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi trực tuyến do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Toán tiếng Anh được biên tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với nội dung kiến thức phù hợp với các em học sinh khối lớp 11 - 12. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu trên đây.

Trên đây là Đề thi SEAMO Toán tiếng Anh mới nhất dành cho khối lớp 11 - 12. Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi trực tuyến khác như: Luyện thi Violympic lớp 11, Luyện thi Violympic lớp 12, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 11, Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 12, ... cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 701
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm