Các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021

Bãi bỏ một số loại phụ cấp giáo viên

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, sẽ có một số loại phụ cấp của giáo viên bị bãi bỏ. Để nắm được chi tiết phụ cấp nào của giáo viên sẽ bị bãi bỏ trong thời gian tới, mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung sau đây.

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt trong nghị quyết 27/NQ-TW đã đưa ra nhiều chính sách cải cách tiền lương mới, trong đó việc sửa đổi chế độ phụ cấp cho giáo viên cũng được đề cập tới. Sẽ bãi bỏ và gộp chung một số loại phụ cấp dành cho giáo viên. Do đó sẽ có một số phụ cấp của giáo viên bị bãi bỏ, mời các bạn tham khảo qua nội dung sau đây.

Những loại phụ cấp giáo viên bị bãi bỏ

Cụ thể, tại Mục 3.1.d Nghị quyết 27-NQ/TW có quy định như sau:

“…

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, căn cứ theo quy định như trên thì các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị bãi bỏ gồm có:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề (vì sẽ được gộp với phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm, gọi chung là phụ cấp theo nghề);

- Phụ cấp thu hút (vì sẽ được gộp với phụ cấp đặc biệt và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gọi chung là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn);

- Phụ cấp thâm niên nghề.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành ngày 21/5/2018.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
6 22.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm