Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Ngày 19/8, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025,....

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Chỉ thị nêu rõ: Năm học 2022-2023, ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của mỗi đơn vị

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Giám đốc các sở GD&ĐT căn cứ chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2023.

Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Tham khảo:

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu: Thư viện giáo án, Biểu mẫu giáo dục

Đánh giá bài viết
1 1.475
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm