Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đô Lương 3 - Nghệ An lần 2

S
Ở GIÁO DỤC V
À ĐÀO T
ẠO
NGH
Ệ AN
TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 3
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Gọi
,M N
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của m số
2
4y x x
. Giá trị của biểu
thức
2M N
A.
2 2 2
. B.
4 2 2
. C.
2 2 4
. D.
2 2 2
.
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 2;3A
đường thẳng
d
phương trình
1 2 3
2 1 1
x y z
. Tính bán kính của mặt cầu
S
tâm
A
và tiếp xúc với đường thẳng
d
A.
5 2
. B. 4 5 . C. 2 5 . D.
10 2
.
Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
cho
(1;2;3); (2;0; 1)A B
mặt phẳng
( ) : 1 0P x y z
. Tọa độ giao điểm
C
của đường thẳng
AB
và mặt phẳng
P
A.
2;0; 1C
. B.
1;1; 1C
. C.
0;2; 1C
. D.
2; 1;0C
Câu 4. Cho hàm số
3 2
3 4y x x
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 2
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
2;0
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
0;
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
2;0
.
Câu 5. Cho tam giác
SOA
vuông tại
O
4
OA cm
,
5
SA cm
, quay tam giác
SOA
xung quanh cạnh
SO
được hình nón. Thể tích của khối nón tương ứng là:
A.
3
16 cm
. B.
3
15 cm
. C.
3
80
3
cm
. D.
3
36 cm
.
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
cho điểm
3;4;3
A
. Tổng khoảng cách từ
A
đến ba trục tọa độ bằng
A.
34
. B.
10
. C.
34
2
. D.
10 3 2
.
Câu 7. Cho số phức
z
thỏa mãn
3 . . 7 6i z i z i
. Môđun của số phức
z
bằng:
A.
25
. B. 2 5 . C. 5 . D.
5
.
Câu 8. Tìm nguyên hàm của các hàm số
3
2 5 f x x x
thoả mãn
1 3F
.
A.
4
2
5
5
4 4
x
F x x x . B.
4
2
5 3
4
x
F x x x .
C.
4 2
1 5
4
5 4
F x x x x
. D.
4 2
1
4 3
5
F x x x x
.
Câu 9. Tính đạo hàm của hàm số
1
ln
2
x
y
x
A.
3
1 2
y
x x
. B.
2
3
1 2
y
x x
.
C.
3
1 2
y
x x
. D.
2
3
1 2
y
x x
.
Câu 10. Cho
2 3
log 5 ; log 5a b . Tính
6
log 1080 theo
a
b
ta được
A.
1ab
a b
. B.
2 2a b ab
a b
C.
3 3a b ab
a b
. D.
2 2a b ab
a b
.
Câu 11. Cho khối chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
hình vuông cạnh
a
. Biết
SA
vuông góc vi đáy
ABCD
6SA a
. Thể tích khối chóp
.S ABCD
A.
3
4
a
. B.
3
3a
. C.
3
3
3
a
. D.
3
2
3
a
.
Câu 12. Cho biết
5 5
1 1
d 6, d 8f x x g x x
. Tính
5
1
4 dK f x g x x
.
A.
16
K
. B.
61
K
. C.
5
K
. D.
6
K
.
Câu 13. Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
6 8 2z i
. 64z z
?
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 14. Tìm họ nguyên hàm
3
1
d
2 1
F x x
x
A.
3
1
4 2 1
F x C
x
. B.
4
1
8 2 1
F x C
x
.
C.
2
1
4 2 1
F x C
x
. D.
2
1
6 2 1
F x C
x
.
Câu 15. Tập hợp tất cả c giá trị thực của tham số
m
để hàm số
3 2
2 2 5y x mx x
đồng biến trên
khoảng
2020;0
A.
13
2
m
. B.
2 3m
. C.
2 3m
. D.
13
2
m
.
Câu 16. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
2
, 3y x x y x
.
A.
5
3
S
. B.
16
3
S
. C.
9S
. D.
32
3
S
.
Câu 17. Cho
,a b
là các số dương. Tìm
x
biết
3 3 3
log 4log 7 logx a b
A.
4 7
x a b
. B.
7 4
x a b
. C.
1
7
4
x a b . D.
1
4
7
x a b .
Câu 18. Biết rằng phương trình
1 3
5 5 26
x x
có hai nghiệm
1 2
,x x
. Tính tổng
1 2
x x
A.
2
. B.
5
. C.
4
. D.
2
.
Câu 19. Cho cấp số cộng có
2
4u
4
10u . Khi đó
10
u
A.
25
. B.
28
. C.
30
. D.
31
.
Câu 20. Cho hàm số
3 2
y ax bx cx d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng
A.
0, 0, 0, 0a b c d
. B.
0, 0, 0, 0a b c d
.
C.
0, 0, 0, 0a b c d
. D.
0, 0, 0, 0a b c d
.
Câu 21. Cho hàm s
f x
đạo hàm
2 3 4 5
'( ) .( 1) .( 2) .( 3) , f x x x x x x R
. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là:
A.
1
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 22. Cho hình lăng trụ tứ giác đều có các cạnh đều bằng
a
. Thể tích khối lăng trụ đều
A.
3
2 2
3
a
. B.
3
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
3
4
a
.
Câu 23. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm thực của phương trình
5 1 2 1 0f x
A.
0
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 24. Cho hình trụ bán kính đáy bằng
1cm
. Một mặt phẳng qua trục của hình trụ cắt hình trụ theo
thiết diện là hình vuông. Tính thể tích của khối trụ đã cho.
A.
3
8 cm
. B.
3
2 cm
. C.
3
16
cm
3
. D.
3
16cm
.
Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình
2
1
3
3
x
x
A.
2;
. B.
1;2
. C.
1;2
. D.
2;
.
Câu 26. Biết
4; 3M
điểm biểu diễn số phức
z
trên mặt phẳng phức. Khi đó điểm nào sau đây biểu
diễn số phức
w z
?
A.
4; 3
N
. B.
3; 4
R
. C.
4; 3
Q
. D.
4;3
P
.
Câu 27. Cho hàm số
2
5 1
4
x
y
x x
, tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A.
4
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
2 3
: 5 4 ,
6 7
x t
d y t t
z t
điểm
( 1;2;3)A
. Phương trình mặt phẳng qua
A
vuông góc với đường thẳng
d
A.
3 4 7 10 0
x y z
. B.
3 4 7 16 0
x y z
.
C.
3 4 7 16 0x y z
. D.
3 4 7 10 0x y z
.
Câu 29. Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên
và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Giá trị cực đại của hàm số bằng
1
. B. Giá trị cực đại của hàm số bằng
2
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
1x
. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
3x
.
Câu 30. Tính bán kính
R
của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng
a
.
A.
3
2
a
. B.
a
. C.
2 3a
. D.
3a
.
Câu 31. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1
: 2
3 2
x t
d y t
z t
mặt phẳng
( ) : 2 3 2 0P x y z
.
Đường thẳng
nằm trong mặt phẳng
(P)
đồng thời cắt vuông góc với đường thẳng
d
có
phương trình là:

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đô Lương 3 - Nghệ An lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Đô Lương 3 - Nghệ An lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm