Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

SGD ĐT BẮC NINH
TỜNG THPT THUẬN THÀNH S1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn Sinh học 11
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
H, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
u 1: Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là:
A. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân B. Có liên kết hrô giữa các nuclêôtit
C. Được cu tạo từ nhiều đơn phân D. Có cấu trúc mt mạch
u 2: Nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường dinh dưỡng thích hợp, mỗi môi trường 4
ml. Chủng thứ nhất với 2.10
8
tế bào, chủng thứ hai với 2.10
2
tế bào. Sau 1 ginuôi cấy số
lượng chủng một: 16.10
8
tế bào/ml, chủng thứ hai: 8.10
2
tế bào/ml. Thời gian một thế hệ mỗi
chủng 1 và 2 lần lượt là:
A. 12 và 15 phút B. 20 và 30 phút C. 30 và 20 phút D. 15 và 12 phút
u 3: Khi có ánh sáng giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường
với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 (0,2); KH2PO4 (1,0) ;
MgSO4(0,2) ; CaCl2(0,1) ; NaCl(0,5). Môi trường mà vi sinh vật đó sống được gọi là môi
trường:
A. Tổng hợp. B. Tự nhiên. C. Bán tổng hợp. D. Nhân tạo.
u 4: Theo lí thuyết tập, hợp sinh vật nào sau đâymột qun thể:
A. Chim Trường Sa B. y hạt kín ở rừng Bạch Mã
C. ở Hồ Tây D. Gà lôi rừng Kẻ Gỗ
u 5: 250 tế bào sinh tinh giảm phân tạo tinh trùng, hiệu suất thụ tinh ca tinh trùng
1
0
/
00
, của trứng là 1%. Trong quá trìnhy:
A. 10 hợp tử được hình thành, 100 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân
B. 10 hợp tử được hình thành, 10 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân
C. 1 hợp tử được hình thành, 100 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân
D. 1 hợp tử được hình thành, 10 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân
u 6: Mạch 1 của gen có hiệu số giữa G và A (G A) bằng 10% tổng số nucleotit của
mch. Trên mạch 2 hiệu số giữa A và X ( A X) bng 10% và gia X và G (X G) bằng
20% tổng số nucleotit của mạch. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của gen trên là:
A. A = T = 20% ; G = X = 30% B. A = T = 30% ; G = X = 20%
C. A = T = 25% ; G = X = 25% D. A = T = 35% ; G = X = 15%
u 7: Khi nói vsự sinh trưởng của quần th vi khuẩn, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1- Trong ni cy không liên tục 4 pha: Ti
ềm phát Lu thừa Cân bằng Suy
vong.
2- Trong nuôi cấy liên t
ục có 2 pha: Lu thừa → Cân bằng.
3- Trong nuôi cy liên tc quần thể VSV sinh trưởng liên tục, mật độ VSV tương đối ổn
định.
4- Trong nuôi cy không liên tục, số lượng tế bào trong quần thtăng rất nhanh pha cân
bằng.
5- Mc đích ca 2 phương pháp nuôi cấyđể nghiên cứu và sản xuất sinh khối.
Phương án trả lời:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
u 8: Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc giới Nguyên sinh?
A. Tảo, nấm men, động vật có dây sống.
B. Vi khuẩn, nấm men, động vật nguyên sinh.
C. Nấm rơm, nm nhầy, động vật nguyên sinh.
D. Tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh.
u 9: Thành phần nào dưới đây của tế bào có chứa ADN:
I. Lưới nội chất II. Lục lạp III. Lizoxom
IV. Chất nhiễm sắc V. Ti th VI. Riboxom
A. II ; IV ; V B. I ; II ; IV C. II ; V D. II ; V ; VI
u 10: Đặc điểm nào có thể chứng minh virut là dạng trung gian giữa thể sống và thể không
sống?
A. Vật chất di truyền chỉ là ADN hoặc ARN.
B. Kí sinh nội bào bắt buộc.
C. Cấu trúc rất đơn giản.
D. Hình thái đơn giản.
u 11: Trong một quần thnuôi cấy vi sinh vật, số lượng tế bào ban đầu là 100. Sau 120
phút số lượng tế bào trong quần thể là 800. Thời gian thế hệ của quần thể đó là:
A. 50 phút. B. 30 phút. C. 60 phút. D. 40 phút.
u 12: Trong quang hợp,ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây
A. Truyền đin t B. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
C. Quang phân li nước D. Các phảnng ô xi hoá kh
u 13: Phân tđường có mặt trong cấu trúc của ARN là:
A. Fructozơ B. Đêoxiribozơ C. Glucozơ D. Ribozơ
u 14: Phân tích vật chất di truyền ca 4 chủng vi sinh vật thu được:
Chủng Loại nucleotit (tỉ lệ %)
A T U G X
S 1 10 10 0 40 40
S 2 20 30 0 20 30
S 3 22 0 22 27 29
S 4 35 35 0 16 14
Kết luận nào sau đây không đúng:
A. Vật chất di truyền của chủng 2 là ADN mạch đơn
B. Vật chất di truyền của chủng 1 là ADN mch kép
C. Vật chất di truyền của chủng 3 là ARN mạch kép
A. Vật chất di truyền của chủng 4 là ADN mạch đơn
u 15: loại prôtêin đặc biệt do nhiều loại tế bào của thể tiết ra chống lại virut, tế bào
ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch gọi là:
A. Enzim. B. Intefêron. C. Cht kháng thể. D. Hoocmon.
u 16: Photpholipit có chức năng chủ yếu là:
A. Tham gia cu tạo nhân của tế bào
B. Là thành phần cu tạo của màng tế bào
C. Là thành phần của máu ở động vật
D. Cấu tạo nên chất diệp lục ở cây
u 17: Ở cơ thể đa bào, việc thay thế tế bào già và chết được thực hiện bởi hình thc:
A. Trực phân B. Nguyên phân
C. Giảm phân D. Sinh sản sinh dưỡng
u 18: Một phân tử mARN 1200 đơn phân tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Số nucleotit loại G
ca mARN này
A. 360. B. 480. C. 120. D. 240.
u 19: Virut ADN virut ARN lần lượt là:
(1).VR đậu mùa. (2). VR viêm gan B. (3).VR cúm.
(4). VR viêm não Nhật Bản. (5). phagơ.
Phương án đúng:
A. 1,2,3/4,5 B. 1,3/2,4,5 C. 1,2,5/ 3,4 D. 1,2,4/3,5
u 20: Nuclêôtit loại T là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử nào sau đây?
A. Prôtêin B. ADN C. rARN D. mARN
u 21:các nhóm vi sinh vật sau: (1). VK lam; (2). VK Nitrat a; (3). VK không cha
lưu hunh màu lục màu tía; (4). ĐV nguyên sinh; (5). Tảo đơn o. Những VSV thuộc
kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dỡng lần lượt là:
A. 2,3/4 B. 1,3/4 C. 1,2/4 D. 1,5 / 3
u 22: Virut nào sau đây dng khối ?
A. Virut gây bệnh khảm ở cây thuốc B. Virut gây bệnh dại
C. Virut gây bệnh bại liệt D. Phagơ
u 23: Một thđực, xét 2 cặp NST kí hiệu là Aa Bb. Khi các tế bào ca thể này
giảm phân hình thành tinh trùng 30% stế bào gim phân bất thường: Cặp Bb kng phân
li trong giảm phân I, giảm phân II din ra bình thường; Cặp Aa thì phân li nh thường. Tỉ lệ
giao tử ABb được hình thành từ cơ thể trên là:
A. 0,15 B. 0,0375 C. 0,075 D. 0,125
u 24: Hình vsau đây mô tả tế bào cơ thlưỡng bội đang kì nào của quá trình phân bào
nào? Biết rằng không xảy ra đt biến, các kí hiệu chữ cái là kí hiệu cho các NST?
A. Kì giữa giảm phân I B. Kì sau nguyên phân
C. Kì giữa nguyên phân D. Kì giữa giảm phân II
u 25: Các l lớn trên màng nhân to điều kiện cho hoạt động:
A. Trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất
B. Chuyn ARN được tổng hợp trong nhân đi ra tế bào chất
C. Trao đổi chất giữa tế bào chất i trường bao quanh tế bào
D. Chia tế bào chất thành 2 lp: Lớp nội chất gần nhân và lp ngoại chất ở gần màng tế
bào
AA aa
BB bb
DD dd

Đề thi KSCL đầu năm lớp 11 môn Sinh học có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm