Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

SỞ GD ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH S 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: Hóa học 11
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
đề thi 140
H, tên học sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Axit X hóa chất quan trọng bậc nhất trong nhiều ngành như sản xuất phân bón, luyn kim, chất
dẻo, acquy, chất tẩy rửa, ... Trong phòng thí nghiệm axit X còn được dùng làm chất hút ẩm. Axit X
A. H
3
PO
4
. B. HNO
3
. C. H
2
SO
4
. D. HNO
2
.
Câu 2: Cu hình electron ca Mg
(Z = 12) là
A. 1s²2s²2p
6
. B. 1s²2s²2p
6
33p². C. 1s²22p
6
3s² D. 1s²2s²2p
6
33p
6
.
Câu 3: Nguyên t X (Z = 13) ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn
A. IIIB B. IA C. IB D. IIIA
Câu 4: Chất nào sau đâythể oxi hóa được Ag khi đốt nóng
A. H
2
SO
4
loãng B. HCl C. O
3
D. SO
2
Câu 5: Để nhận biết muối Clorua có thể dùng thuốc thử là
A. AgNO
3
B. BaCl
2
C. NaOH D. H
2
SO
4
Câu 6: Trưng hp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học:
A. Cho Fe vào dung dch H
2
SO
4
loãng
B. Sục kH
2
S vào dung dch CuCl
2
.
C. Sục khí Cl
2
vào dung dch FeCl
2
.
D. Sc khí H
2
S vào dung dch FeCl
2
.
Câu 7: Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion:
A. NH
3
. B. H
2
O C. CO
2
D. KCl
u 8: Kim loio sau đây không tác dụng vi dung dịch HCl:
A. Cu B. Na C. Al D. Mg
Câu 9: Chất nào sau đây vừa có tính khử, va có tính oxi hóa:
A. CO
2
B. Cl
2
C. Na D. O
2
Câu 10: Cho dãy c chất gồm FeS
2
, Cu, Na
2
SO
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Ag. Schất tác dụng với H
2
SO
4
đặc
nóng sinh ra khí SO
2
A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11: Số nguyên ttrong chu kì 2 là
A. 32 B. 8 C. 2 D. 18
Câu 12: Nhỏ dung dch HCl dư vào ống nghiệm chứa đá vôi thì hiện tượng xy ra là
A. Va có kết tủa vừa có khí bay lên B. Khônghin tượng gì
C. Có khí bayn D. kết tủa tạo thành
Câu 13: Những tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiu tăng dần của điện tích hạt
nhân nguyên tử:
A. Số electron lớp ngoài cùng B. Độ âm điện của các nguyên t
C. Khi lượng nguyên t D. Tính kim loại, tính phi kim .
Câu 14: : Nguyên tY có số e là 15 s n là 16. Skhối của nguyên t Y là
A. 30. B. 31. C. 15. D. 16.
Câu 15: Để vn chuyển H
2
SO
4
đặc nguội người ta thường dùng
A. Bình bằng đồng B. Bình bằng thép C. Bình bằng kẽm D. Bình bằng nhôm
Câu 16: Cht nào sau đây được dùng đthu gom thủy ngân rơi vãi.
A. O
2
. B. NH
3
. C. Cl
2
. D. S.
Câu 17: Nguyên tnguyên t X có tổng số hạt mang điện bng 16. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA. B. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VA.
C. Ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA. D. Ô s 8, chu kì 2, nhóm VIA.
Câu 18: Ứng dụng nào sau đây không phải là ca Clo
A. Khử trùng nước sinh hoạt B. Sản xuất axit clohidric
C. Sản xuất các chất tẩy trng khử trùng D. Sản xuất dược phẩm
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hp Mg và Al trong k oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp
oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 8,96 lít. B. 4,48 lít. C. 17,92 lít. D. 11,20 lít.
Câu 20: Cho biết Fe có số hiệu bằng 26. Cấu hình ca ion Fe
3+
có phân lp cuối cùng là
A. d
5
B. d
3
C. s
2
D. d
6
Câu 21: Cho hình v n dưới minh họa việc điu chế khí Y trong phòng thí nghiệm
Khí Y có thlà khí nàoới đây
A. Cl
2
. B. O
2
. C. H
2
D. CO
2
.
Câu 22: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
A. Cho F
2
đẩy Cl
2
ra khỏi dung dịch NaCl.
B. Điện phân nóng chảy NaCl.
C. Cho dung dịch HCl đặc c dụng với MnO
2
, đun nóng.
D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
Câu 23: Kim loại Cu có th khử được HNO
3
thành NO theo phn ứng
aCu + bHNO
3
→ cCu(NO
3
)
2
+ dNO + eH
2
O. Tỉ lệ a : b là
A. 3 : 8 B. 1 : 10 C. 5 : 12 D. 4 : 15
Câu 24: Dung dịch H
2
S đ u trong không khí sẽ có hin tượng:
A. Vẩn đục màu đen B. Vẩn đục màu vàng
C. Kết tủa trắng D. Khônghin tượng gì
Câu 25: Hiđroxit cao nhất của một nguyên t R có dạng HRO
4
. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74%
hiđro theo khối lượng. nguyên tR là
A. Cl B. I C. P D. Br
Câu 26: Một trong nhng nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do
A. quá trình sản xuất gang thép. B. hợp chất CFC (freon).
C. mưa axit. D. sự tăng nng độ khí CO
2
.
Câu 27: Để m gam Fe ngoài không khí sau mt thời gian thu được hn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
,
Fe
3
O
4
. Cho toàn b lượng X vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng dư, sau phản ứng thu được 30 gam muối.
Giá tr m là
A. 1,05. B. 2,10. C. 8,40. D. 3,90.
Câu 28: Phản ứng nào sau đây lưu hunh không thể hiện tính khử.
A. S + O
2
0
t
SO
2
B. S + 2Na
0
t
Na
2
S
C. S + 2H
2
SO
4 (đ)
0
t
3SO
2
+ 2H
2
O D. S + 6HNO
3 (đ)
0
t
H
2
SO
4
+ 6NO
2
+ 2H
2
O
Câu 29: Cho m gam một kim loi X tác dụng vừa hết vi 2,8 lít (đktc) hỗn hợp gồm Cl
2
và O
2
tkhối
đối với H
2
bằng 27,7. Sau phản ng thu đưc 18,125 gam chất rắn gồm oxit và muối clorua. X là
A. Zn B. Fe C. Al D. Cu
Câu 30: Cho 5,95 gam hỗn hợp X gm Al và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng (dư), thu
được 4,48 lit khí H
2
đktc. % s mol của Al trong hỗn hợp là
A. 45,38% B. 66,67% C. 54,62% D. 33,33%
Câu 31: Cho 9,72 gam hỗn hợp kim loi K, Na và Ba vào nước, sau phản ứng xy ra hoàn toàn, thu được
2,912 lít khí (đktc), đun cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rn. Giá trị của m là
A. 12,304. B. 13,54 C. 14,14. D. 13,624.
Câu 32: Nguyên t Xphân lớp electron ngoài cùng là 3p
4
. Nhận định nào sai khi nói về X
A. Hạt nhân nguyên tcủa X có 16 proton .
B. Lớp ngoài cùng ca nguyên tử nguyên tố X có 6 electron .
C. X là nguyên tthuộc chu kì 3 .
D. X là nguyên tthuộc nhóm IVA .
Câu 33: Cho dãy c chất: H
2
O, H
2
, K
2
O, HC1, N
2
, KF, HF, NH
3
. Số chất trong dãy phân tcó chứa
liên kết cộng hóa trị phân cực là :
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 2,24 lít khí SO
2
(ở đktc) vào 180ml dd NaOH 1M thu đưc dd X. Khối lượng
muối NaHSO
3
có trong dd X là:
A. 2,08 gam. B. 2,52 gam. C. 1,04 gam. D. 9,36 gam.
Câu 35: Cho 10 gam dd HCl c dng với dd AgNO
3
dư thu đưc 14,35g kết tủa. C% ca dd HCl phản
ứng là:
A. 36,5 B. 50,0 C. 15,0 D. 35,5
Câu 36: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử:
A. KOH + Cl
2
KCl + KClO + H
2
O B. Ca + 2 H
2
O
Ca(OH)
2
+ H
2
C. NaHCO
3
+ HCl
NaCl + H
2
O + CO
2
D. 2KMnO
4
0t
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gm Cu và Fe
3
O
4
(trong đó oxi chiếm 25,8% về khi lượng
của X) vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, rất , thu được dung dịch Y. Biết rằng 1/10 dung dch Y làm mất
màu va đ 30 ml dung dịch KMnO
4
0,2M. Giá trị của m gn giá trị nào nhất sau đây:
A. 49,8 B. 88,8 C. 44,4 D. 74,4
Câu 38: Nung 43,85 gam KMnO
4
và KClO
3
thu được 37,45 gam hỗn hp chất rắn Y gồm KCl, K
2
MnO
4
,
KMnO
4
, MnO
2
. Hỗn hợp chất rắn Y tác dụng vừa đủ với 1,4 mol HCl đặc, đun nóng. % Khối lượng
KMnO
4
tham gia phản ứng nhiệt phân là
A. 50%. B. 25%. C. 35%. D. 40%.
Câu 39: Cho 13,16 gam Fe tác dng với 100ml dung dịch HCl 0,2M và H
2
SO
4
0,5M thu được V lít khí
H
2
(đktc). Giá trị V là
A. 6,72 B. 5,264 C. 2,24 D. 1,344
Câu 40: Cho a gam hn hợp FeS
2
FeCO
3
với số mol bng nhau vào 1 nh kín chứa oxi dư. Áp suất
trong bình P
1
atm. Nung nóng bình đphản ứng xảy ra hoàn toàn ri đưa bình vnhiệt độ ban đầu, áp
suất khí trong bình lúc này P
2
atm. Biết thể tích chất rắn trước và sau phản ng không đáng kể. Tỉ lệ
P
1
/P
2
là:
A. 2,5 B. 1 C. 2 D. 0,5
----------- HẾT ----------

Đề thi KSCL đầu năm lớp 11 môn Hóa học có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 1.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm