Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Đề chính thức
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019
Môn : Hóa Học - KHỐI 11
Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
Họ, tên học sinh: …………………………………………………… SBD: .....................................
A. PHẦN CHUNG (7 điểm):
Câu 1:
(2,0 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện biến đổi trong hai sơ đồ sau (chất hữu viết dưới dạng
công thức cấu tạo thu gọn, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
a) C
2
H
2
(1)
CH
3
CHO
(2)
C
2
H
5
OH
(3)
CH
3
CHO
(4)
CH
3
COONH
4
b) C
2
H
5
ONa
(5)
C
2
H
5
OH
(6)

C
2
H
4
(7)

C
2
H
5
Br
(8)

C
2
H
5
OH
Câu 2:
(1 điểm) Viết công thức cấu tạo thu gọn các đồng phân và gọi tên thay thế các anđehit có công thức phân
tử C
4
H
8
O.
Câu 3:
(1 điểm) Xác định công thức cấu tạo và tên gọi các chất hữu cơ (A), (B) trong các trường hợp sau:
a) (A): C
3
H
6
O có phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa Ag.
b) (B): C
4
H
10
O phản ứng với Na tạo H
2
và tác dụng với CuO, đun nóng tạo anđehit không phân nhánh.
.
Câu 4:
(1,5 điểm) Phân biệt các dung dịch đựng trong các lmất nhãn sau bằng phương pháp hóa học (viết các
phương trình hóa học đã xảy ra): CH
3
CHO, C
2
H
5
OH, C
3
H
5
(OH)
3
, C
6
H
5
OH (phenol).
Câu 5:
(1,5 điểm) Chọn thí nghiệm phù hợp, viết phương trình hóa học để chứng minh cho các nhận định sau:
a) Phenol có tính axit.
b) Anđehit axetic có tính oxi hóa.
c) Oxi hóa propan-2-ol: CH
3
-CH(OH)-CH
3
bằng CuO thu được xeton.
B. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
I. PHẦN DÀNH CHO BAN XÃ HỘI (CÁC LỚP B1, B2, B3, B4, B5):
Câu 6:
(1,5 điểm) Chất hữu (A) đồng đẳng của anđehit fomic Cho 6,6 gam (A) tác dụng hoàn toàn với
dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thì thu được chất hữu cơ (B) và 32,4 gam Ag.
a) Xác định công thức cấu tạo thu gọn của (A).
b) Tính khối lượng của (B).
Câu 7:
(1,5 điểm) Cho 21 gam hỗn hợp (X) gồm phenol (C
6
H
5
OH) và etanol (C
2
H
5
OH) tác dụng với Na dư. Khi
phản ứng hoàn toàn, thu được 3,36 lít H
2
(đkc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
II. PHẦN DÀNH CHO BAN TỰ NHIÊN (CÁC LỚPTỪ B6 ĐẾN B15):
Câu 8:
(1,5 điểm) Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo gọi tên thông thường các hợp chất hữu trong
các trường hợp sau:
a) Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 2,2 gam CO
2
và 1,35 gam H
2
O.
b) Cho 11,6 gam một ankanal Y (là đồng đẳng của HCHO) tác dụng hết với một lượng dư AgNO
3
/NH
3
, đun
nhẹ thì thu được 43,2 gam Ag.
Câu 9:
(1,5 điểm) Ở điều kiện thích hợp, cho m gam hỗn hợp X gổm ancol etylic và phenol (C
6
H
5
OH) tác dụng
hết với Na thu được 6,72 lít khí hiđro điều kiện chuẩn. Mặt khác, trung hòa m gam X cần vừa đủ
200 ml dung dịch KOH 2M. Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính giá trị của m.
Cho: C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108
(Học sinh không được dùng bất cứ tài liệu nào khác trong thời gian làm bài)
HẾT
ĐÁP ÁN HÓA HỌC 11- HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019
CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
Câu 1
(2đ)
4
2 4
o
o
o
HgSO
2 3
H SO
Ni,t
3 2 3 2
t
3 2 3 2
t
3 3 3 2 3 4 4 3
(1) CH CH H O CH CHO
(2) CH CHO H CH CH OH
(3) CH CH OH CuO CH CHO Cu H O
(4) CH CHO 2AgNO 3NH H O CH COONH 2Ag 2NH NO




(5) 2C
2
H
5
OH + 2Na 2C
2
H
5
ONa + H
2
(6) C
2
H
5
OH
H SO ñ
2 4
o
170 C

C
2
H
4
+ H
2
O
(7) C
2
H
4
+ HBr C
2
H
5
Br
(8) C
2
H
5
Br + NaOH
0
t

C
2
H
5
OH + NaBr
0,25đ x 8pứ = 2đ
Câu 2
(1đ)
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CHO : butanal
CH
3
- CH(CH
3
)-CHO : 2- metylpropanal
Tên gọi : 0,25 đ
CTCT : 0,25 đ
Câu 3
(1đ)
a) CH
3
-CH
2
-CHO : propanal (hay anđehit propionic)
b) CH
3
-CH
2
-CH
2
- CH
2
OH : butan-1-ol
CTCT : 0,25đ
Tên gọi : 0,25đ
Câu 4
(1,5đ)
CH
3
CHO C
2
H
5
OH C
3
H
5
(OH)
3
C
6
H
5
OH
ddAgNO
3
/NH
3
Ag - - -
ddBr
2
x - - trắng
Cu(OH)
2
x Còn lại Dd xanh lam x
Pt phản ứng:
CH
3
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O
0

t
CH
3
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
NO
3
2C
3
H
5
(OH)
3
+ Cu(OH)
2
[C
3
H
5
(OH)
2
O]
2
Cu + 2H
2
O
hiện tượng : 0,25 đ
pt : 0,25đ
Câu 5
(1,5đ)
a) C
6
H
5
OH + NaOH C
6
H
5
ONa + H
2
O
b) CH
3
CHO + H
2
0
Ni,

t
CH
3
-CH
2
OH
c) CH
3
-CH(OH)-CH
3
+ CuO
0
t

CH
3
-CO-CH
3
+ Cu + H
2
O
3 pư x0,5đ = 1,5đ
Câu 6
( 1,5đ)
a)
C
n
H
2n+1
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O C
n
H
2n+1
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
NO
3
0,15 mol  0,3 mol
M
A
= 6,6/0,15 = 44 (g/mol)
14n + 30 = 44 => n = 1
A: CH
3
-CHO
b)
C
n
H
2n+1
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O C
n
H
2n+1
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
NO
3
0,15 mol  0,3 mol
Khối lượng CH
3
COONH
4
= 0,15*77 = 11,55 (gam)
6 ý x0,25đ = 1,5đ
Câu 7
( 1,5đ)
C
6
H
5
OH + Na C
6
H
5
ONa + ½ H
2
x x x x/2 (mol)
C
2
H
5
OH + Na C
2
H
5
ONa + ½ H
2
y y y y/2 (mol)
6 ý x 0,25 đ = 1,5đ
94 46 21
3,36
2 2 22,4
x y
x y
0,15
0,15
x
y
6 5
0,15.94 14,1( )
C H OH
m g
2 5
0,15.46 6,9( )
C H OH
m g
Câu 8
(1,5 đ)
a)
0
2 1 2 2 2
3
( 1)
2

t
n n
n
C H OH O nCO n H O
n
CO2
= 0,05 (mol)
,
n
H2O
= 0,0,075(mol)
Lập tỉ lệ n/0,05 = (n+1)/0,075 n= 2 CTPT: C
2
H
5
OH
Tên gọi : ancol etylic
b)
C
n
H
2n+1
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O C
n
H
2n+1
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
NO
3
0,2 mol 0,4 mol
M
Y
= 58 (g/mol)
14n+ 30=58 n=2 CTPT (Y): C
2
H
5
CHO
Tên gọi : anđehit propionic.
6 ý x 0,25 đ =1,5 đ
HS có thể làm cách khác,
không dùng phương trình
phản ứng. GV tự cân đối
cho điểm.
Câu 9
(1,5 đ)
a) C
2
H
5
OH + Na C
2
H
5
ONa + ½ H
2
C
6
H
5
OH + Na C
6
H
5
ONa + ½ H
2
C
6
H
5
OH + NaOH C
6
H
5
ONa + H
2
O
b)
Tính được số mol C
6
H
5
OH từ số mol KOH
Kết quả, số mol C
6
H
5
OH = 0,4 (mol) hay 37,6 (gam)
Tính được số mol C
2
H
5
OH từ số mol H
2
.
Kết quả, số mol C
2
H
5
OH = 0,2 (mol) hay 9,2 (gam)
Tính đúng m
Kết quả: m = 46,8
a) 3 ptpư: 0,25*3 = 0,75đ
b) 3 ý x 0,25 đ =0,75đ

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung gồm 9 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 3.132
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa Xem thêm