Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

SỞ GD - ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
ĐỀ KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 -2020
N: SINH 12
Thời gian làm bài:50 phút; 40 câu trắc nghiệm
đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liu)
H, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
u 1: Khi để cá lên cạn thì cá sẽ nhanh bị chết, vì
A. làm cho bmặt trao đổi khí giãn ra nên không trao đổi k được.
B. các phiến mang cá bị xp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị k nên không
hấp được.
C. làm cho da của cá bị khô nên không trao đổi khí được.
D. nhiệt độ trên cạn cao hơn nên không lấy được oxi.
u 2: Giải thích câu thành ng: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe sấm dậy phất cờ mà n
A. Vchiêm nhiệt độ cao, hoạt động vi sinh vật diễn ra mạnh phân hủy chất hữu cơ làm tăng
dinh dưỡng trong đất.
B. Vào vụ mưa, lúa ở giai đoạn 3-4 tuần tuổi nên khnăng sinh trưởng mnh, tốc độ pt triển
là cao nhất.
C. Vchiêm là vk hạn, sau cơn mưa đầu mùa lượng nước dồi dào cây lúa sinh trưng phát
triển tt.
D. Trong na đu mùa, N
2
dưới điều kiện tia lửa điện và nước sẽ tạo thành NO
3
-
làm tăng
lượng đạm cung cp cho cây
u 3: Nhịp tim của chuột là 720 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm
tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
(1). Chu hot động của tim bắt đâu từ pha co tâm thất, sau đó là pha co m nhĩ và cuối
cùng là pha dãn chung.
(2). Thi gian một chu kì tim là 0,0833s.
(3). Tổng thời gian tâm nhĩ và tâm thất co bằng với thời gian pha dãn chung.
(4)Trong chu kì, thời gianm nhĩ và tâm thất nghỉ ngơi lần lượt là: 0,0729s và 0,0521s.
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
u 4: Gi sử 3 tế bào vi khuẩn E. coli được đánh dấu bng N
15
cả hai mạch đơn. Người ta
nuôi cấy trong môi trường chứa N
14
trong 3 giờ. Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian thế hệ
ca vi khuẩn là 20 phút. Biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu nhận định sau đây sai?
(1) số phân tử ADN vùng nhân thu được sau 3 giờ là 1536.
(2) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N
14
thu được sau 3h là 1533
(3) Số phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N
14
thu được sau 3h là 1530
(4) Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N
15
thu được sau 3h là 6
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
u 5: Khii v cm ng thc vt, có các hiện tượng sau:
(1) Đỉnh sinh trưng ca thân cành luôn hưng v phía có ánh sáng.
(2) H r ca thc vật luôn đâm sâu vào trong lòng đất để lấyc mui khoáng.
(3) Khi có va chm, lá cây xu h cp li.
(4) Hoa ngh tây và hoa tuy lip n và cp theo nhiệt độ môi trường.
(5) Hoa b công anh n ra lúc sáng sm và cp li vào chiu ti.
bao nhiêu hiện tượng là ứng động sinh trưởng ở thực vật
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
u 6: u nào sau đây không đúng về hướng trọng lực của cây?
A. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng cùng chiều với trọng lực gọi là hướng trọng lực âm
B. Hướng trọng lực giúp rễ câyt nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.
C. Đỉnh rễ cây sinh trưởng vào đất gọi là hướng trọng lực dương.
D. Phản ứng của cây đối với trọng lực được gọi là hướng trọng lực hay hướng đất.
u 7: Thực vật hạt kín kiểu gen Aa. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình giảm phân và
th tinh đều diễn ra bình thường. Kiểu gen trong tế bào phôi nhũ của hạt là:
A. AAA, AAa hoc Aaa B. AA và aa
C. AAA, Aa và aa D. AAA, AAa, Aaa hoặc aaa
u 8: Nhn định nào sau đâyđúng khi nói về khả năng hấp thnitơ của thực vật?
A. y có th trực tiếp hấp thụ được NO và NO
2
B. y thể trực tiếp hấp thụ được nito hữu cơ và nito khoáng từ đất.
C. Rễ cây chỉ hấp thụ nito khoáng từ đất dưới dạng NO
3
-
và NH
4
+
D. Thc vật có kh năng hp thụ nito phân tử.
u 9: Bạn tiến hành ngâm hạt nphôi còn sống và hạt nbluộc làm chết phôi vào dung
dịch xanh methylen (độc cho tế bào). Sau mt thời gian 1 giờ bạn sẽ thu nhận được kết quả nào
dưới đây?
A. Phôi hạt ngô sống màu xanh, ht ngô chết màu trắng.
B. Phôi ht ngô sống màu trắng, hạt ngô chết màu xanh.
C. Cả hai loại đều có phôi màu xanh.
D. Cả hai loại đều có phôi màu trắng.
u 10: Những hoocmôn môn ức chế s sinh trưởng của thực vật là?
A. auxin, xitôkinin. B. axit abxixic, gibêrelin.
C. gibêrelin, êtylen. D. etylen, axit abxixic.
u 11: Bộ phận trong cây nhiều kiểu hướng đng
A. Thân B. Hoa C. R D.
u 12: Quá trình chuyển hóa thành
2
do s hoạt động của nhóm Vi khuẩn
A. cố đnh nitơ. B. nitrat hóa. C. an hóa. D. phản nitrat a
u 13: Hình thc hô hấp ca châu chấu là:
A. hp bằng hệ thống ống khí. B. hấp bằng mang.
C. hp bằng phổi. D. hô hấp qua bề mặt cơ thể
u 14: Hin tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi có va chạm là do
A. Giảm nồng độ K
+
B. Giảm nồng độ Ca2+.
C. Tăng nồng độ K
+
. D. Tăng nồng độ Ca
2+
.
u 15: Nhận xét nào không đúng về s thay đổi huyết áp trong hệ mạch?
A. Càng xa tim huyết áp càng gim.
B. Huyết áp đo đượctrị số cực đại lúc tâm thất co.
C. Tim đập nhanh và mnh làm tăng huyết áp.
D. Huyết áp ở mao mạch là thấp nhất.
u 16: Thân cây đậu cô ve quấn quanh một cọc rào là ví dụ về:
A. hướng sáng B. hướng động
C. ứng động sinh trưởng D. ứng đng không sinh trưởng
u 17: Điều kiện nào dưới đây không đúng về quá trình cố đnh nitơ khí quyển?
A. Thc hiện trong điều kiện hiếu khí. B. Được cung cấp ATP.
C. s tham gia của enzim nitrôgenaza D. Có các lực khử mạnh.
u 18: Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở đâu?
A. Miệng, thực quản, dạ dày, rut non. B. Ming, thực quản, dạ dày, rut non, ruột già.
C. Miệng, dạ dày, rut non. D. Chỉ diễn ra dạ dày.
u 19: Cho hai y ng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó
nguyên phân bình thường liên tiếp 4 lần đã tạo ra c tế bào con tổng số 384 nhiễm sắc th
trạng thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của y dùng làm bkhông xảy ra đột
biến và không có trao đổi chéo đã tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Số lượng nhiễm sắc thể trong
mt tế bào con được tạo ra trong quá trình nguyên phâny
A. 3n = 24 B. 2n = 16 C. 3n = 36 D. 2n = 26
u 20: Trong chu hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu t ngăn nào ca
tim được đẩy vào động mạch phổi?
A. Tâm nhĩ phải. B. Tâm thất trái. C. m thất phải. D. Tâm nhĩ trái.
u 21: Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Có 2 loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.
(2) Máu chy trong động mạch luôn có áp lực lớn hơn so với máu chảy trong mao mạch.
(3) Máu chy trong động mạch luôn giàu O2.
(4) Nhp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim ca chuột.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
u 22: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?
A. Bộ phận tiếp nhn kích thích Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bộ phận thực
hiện phản ứng.
B. B phn trả lời kích thích B phận tiếp nhận kích thích Bphận thực hiện phản ứng.
C. B phận tiếp nhn kích thích Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin Bphận phản
hi thông tin.
D. Bộ phận tiếp nhn kích thích Bộ phận thực hiện phản ứng B phn phân tích và tng
hợp thông tin Bộ phận phn hồi thông tin.
u 23: Sự mở kkhổng ngoài vai trò thoát hơi nước choy còn có ý nghĩa
A. Giúp lá dễ hấp thụ ion khoáng từ rđưa lên.
B. Giúp lá nhn CO
2
để quang hợp.
C. Tạo lực vn chuyển chất hữu cơ từ lá đến các cơ quan khác.
D. Để k oxi khuếch n từ không khí vào lá.
u 24: Trong quá trình truyền tin qua xináp không xảy ra giai đoạn nào sau đây?
A. Các cht trung gian hoá học trong các ng gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến
màng sau.
B. Xung thần kinh lan truyn tiếp từ màng sau đến màng trước.
C. Xung thn kinh lan truyền đến làm Ca
2+
đi vào trong chu xinap.
D. Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan
truyền đi tiếp.
u 25: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thn kinh chuỗi hạch?
A. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dng lưới.
B. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thn kinh tăng lên.
C. Phản ứng toàn thân, tu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.
D. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

Đề thi KSCL đầu năm Sinh học 12 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học năm 2019 - 2020 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm