Đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra đầu vào lớp 9 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề khảo sát đầu năm tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh đầu vào lớp 9 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Tìm từ có cách phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

Câu 1: A. watched  B. changed  C. stopped D. looked
Câu 2:  A. ghost  B. notice  C. nose  D. cost
Câu 3:  A. mosque  B. novel C. soil  D. comic
Câu 4: A. that  B. nothing  C. further D. leather
Câu 5: A. fire  B. first  C. birth D. skirt

II. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau.

Câu 6: If you want to attend the course, you ______ the coming written examination.

A. can pass

B. will pass

C. passed

D. must pass

Câu 7: Coffee was known in Europe_______’Arabian wine’.

A. as

B. like

C. was

D. is

Câu 8: He______ a prize in the competition.

A. win

B. won

C. was won

D. has win

Câu 9: Your car is _______ than mine

A. very larger

B. very much larger

C. a lot more larger

D. more larger

Câu 10: “Do you mind if I sit here?” - _____________

A. Not at all.

B. It is the same.

C. How you wish.

D. Never mind.

Câu 11: The building ______ five months ago.

A. has completed

B. is completed

C. was completed

D. has been completed

Câu 12: The doctor asked me to ________ my coat.

A. put off

B. take off

C. take out

D. put out

Câu 13: ______ do you come? - By train

A. When

B. How

C. Why

D. Where

Câu 14: ______ ! The water here is very deep.

A. Be careful

B. Take advice

C. Foresight

D. Care

Câu 15: ______ a good weekend.

A. Make

B. Spend

C. Pass

D. Have

Câu 16: We have lived in Kuala Lumpur _______.

A. since ten years

B. for ten years

C. since we are ten years old

D. when we were ten years old

Câu 17: Is there anything good _______ at the cinema tonight?

A. with

B. in

C. into

D. on

Câu 18: Liz is very interested _______ mathematics.

A. for

B. on

C. at

D. in

Câu 19: He turned off the light _______ waste electricity.

A. not

B. without

C. so that not

D. so as not to

Câu 20: Could you talk _______?

A. more quiet

B. quieter

C. quietlier

D. more quietly

Câu 21: Would you like ________?

A. a fruit

B. some fruits

C. some fruit

D. fruits

Câu 22: How are you feeling today? - _______ better, thank you.

A. More

B. Much

C. Very

D. Many

Câu 23: I wish I _________ a teacher when I grow up.

A. be

B. was

C. would be

D. am

Câu 24: I’ve known him ________ I left school.

A. for

B. since

C. until

D. during

Câu 25: She asked me where I _______ from.

A. came

B. come

C. to come

D. coming

III. Tìm ra một lỗi sai (trong số A, B, C hoặc D)trong mỗi câu sau

Câu 26: We are (A) looking (B) forward to see (C) you in April.

Câu 27: Your (A) bike needs (B) to repair (C), it broken down.

Câu 28: Im used (A) to eat (B) a lot of sweets but (C) I don’t any more.

Câu 29: The book (A) writing by (B) Jack London is (C) very popular in the world.

Câu 30: The (A) telephone is (B) a very useful (C) invent.

Câu 31: They (A) are very boring (B) because they dont know (C) what to do (D).

Câu 32: Id like (A) going out (B) for dinner, but I dont feel (C) like eating (D) out tonight.

Câu 33: Lan wishes (A) that she can (B) go to Singapore to visit (C) her pen pal (D).

Câu 34: My brother didnt wear (A) that uniform (B) since (C) he left (D) school.

Câu 35: Nam asked (A) Mai what can he (B) do to (C) help her (D).

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi kiểm tra đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 593
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm