Đề khảo sát Toán 12 trường Lê Lai, Thanh Hóa lần 1 có đáp án chi tiết

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
TRƯỜNG THPT LÊ LAI
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN; KHỐI: 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm có 50 câu; 06 trang
Câu 1. Từ một nhóm gồm 14 học sinh có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh?
A.
2
14
C
. B.
2
14
A
. C.
7
. D.
14 13
.
C C
.
Câu 2. Cho cấp số cộng
n
u
1
25
u
3
11
u
. Hãy tính
2
u
A.
18
. B.
16
C.
14
D.
12
Câu 3. Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2; .

B.
1; .

C.
;3 .
 D.
; .
 
Câu 4. Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
2.
x
B.
2.
x
C.
0.
x
D.
1.
x
Câu 5. Cho hàm số
f x
, bảng xét dấu của
f x
như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 6.
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
A.
2
x
. B.
1
y
. C.
1
2
y
. D.
2
y
.
Câu 7. Đồ thị hàm số nào sau đây có dạng như đường cong hình dưới đây
A.
3 2
3 2
y x x
. B.
3 2
3 1
y x x
.
C.
4 2
3 2
y x x
. D.
3 2
3 2
y x x
.
Câu 8. Số giao điểm của đồ thị hàm số
3
3 1
y x x
và trục hoành là
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 9. Với
a
là số thực dương tùy ý,
3
4
log
a
bằng
A.
2
3log
a
. B.
4
3 log
a
. C.
2
3
log
2
a
. D.
2
2
log
3
a
.
Câu 10. nh đo m của hàm số
e ln
x
y x
.
A.
1
e
x
y
x
. B.
1
e
x
y
x
. C.
e
x
y x
. D.
x
e
y
x
.
Câu 11. Viết biểu thức
a a
0
a
về dạng lũy thừa của
a
là.
A.
5
4
a
. B.
1
4
a
. C.
3
4
a
. D.
1
2
a
.
Câu 12. Phương trình
3 4
1
2
32
x
có nghiệm là
A.
3
x
B.
2
x
C.
2
x
D.
3
x
Câu 13. Phương trình
3
log (3 2) 3
x
có nghiệm là
A.
25
3
B.
29
3
C.
11
3
D.
87
Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số
2 cos
f x x
tương ứng là:
A.
2
sin .
x x C
B.
2 sin .
x C
C.
2 sin .
x x C
D.
2 cos .
x x C
Câu 15. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2
x
f x
x
trên khoảng
2;

A.
2ln 2
x x C
. B.
2ln 2
x x C
.
C.
2
2
1
x C
x
. D.
2
2
2
x C
x
.
Câu 16. Cho
2 5
1 2
2 ( ) 2; ( ) 3.
f x dx f x dx
Tính
5
1
( ) .
I f x dx
A.
4.
I
B.
3.
I
C.
6.
I
D.
7.
I
Câu 17. Tính tích phân
e
1
ln d .
I x x x
A.
1
2
I
. B.
2
e 2
2
I
. C.
2
e 1
4
I
. D.
2
e 1
4
I
.
Câu 18. Tìm phần ảo của số phức
19 20
z i
?
A.
19
. B.
20
i
. C.
20
. D.
20
.
Câu 19. Cho hai số phức
1
4 5
z i
,
2
7 3
z i
. Phẩn thực của số phức
1 2
z z
A.
12
. B. 7. C. 1. D. 2.
Câu 20. Cho số phức
2
z i
. Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức
z
trên mặt phẳng tọa độ?
A.
2; 1
M
. B.
1;2
N
. C.
1;2
P
. D.
2;1
Q
.
Câu 21. Thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng
3
và chiều cao bằng
4
A.
8
V
. B.
4
V
. C.
2
V
. D.
12
V
.
Câu 22. Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
A.
3
V Bh
. B.
V Bh
. C.
2
V Bh
. D.
1
3
V Bh
.
Câu 23. Cho khối nón có chiều cao bằng 6 và đường kính đường tròn đáy bằng 8. Thể tích của khối nón
A.
160
V
. B.
32
V
. C.
128
V
. D.
384
V
.
Câu 24. Cho nh trụ tròn xoay độ dài đường sinh
l
, độ dài đường cao
h
r
bán kính đáy.
Công thức diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay đó là
A.
xq
S rl
. B.
2
xq
S r h
. C.
xq
S rh
. D.
2
xq
S rl
.
Câu 25. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho
2 3 .
a i j k
Tọa độ của vectơ
a
A.
2; 1; 3 .
B.
3;2; 1 .
C.
2; 3; 1 .
D.
1;2; 3 .
Câu 26. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
: ( 5) ( 7) ( 8) 25.
S x y z
Mặt cầu
( )
S
có tọa
độ tâm và bán kính lần lượt là
A.
I
(5;7;8)
,
5
R
B.
I
( 5; 7;8)
,
5
R
C.
I
(5;7; 8)
,
5
R
D.
I
(5; 7; 8)
,
25
R
Câu 27. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 6 4 5 0
P x y z
. Vectơ nào dưới đây một
vectơ pháp tuyến của
P
?
A.
2
1; 3;2
n
. B.
1
2;6;4
n
. C.
3
2; 6; 5
n
. D.
4
6;4; 5
n
.
Câu 28. Trong không gian Oxyz, đường thẳng qua hai điểm
2;1;2 , 3; 1;0
M N
có vectơ chỉ phương
A.
1;0;2
u . B.
5; 2; 2
u . C.
1;0;2
u . D.
5;0;2
u .
Câu 29. Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Xác suất để
3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt bằng
A.
135
988
. B.
3
247
. C.
244
247
. D.
15
26
.
Câu 30. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên
?
A.
3
2
y x x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
4 2
3
y x x
. D.
3 2
3
y x x
.
Câu 31. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
10 2
f x x x
trên đoạn
1;2
bằng
A.
2
. B.
23
. C.
22
. D.
7
.
Câu 32. Nghiệm của bất phương trình:
1
5
log 2 3 1
x
A.
4
x
. B.
3
2
x
. C.
3
4
2
x
. D.
4
x
.
Câu 33. Cho
2
1
4 2 1
f x x dx
. Khi đó
2
1
f x dx
bằng
A. 1. B.
3.
C. 3. D.
1.
Câu 34. Cho hai số phức
1
4 2
z i
2
1 3
z i
. Phần thực của số phức
1 2
.
z z
A.
10
. B.
10
. C. 2. D.
14
.
Câu 35. Cho hình chóp .
S ABC
SA
vuông góc với mặt phẳng
ABC
,
2
SA a
, tam giác
ABC
vuông cân tại
B
2
AC a
(minh họa như hình bên). Góc giữa đường thẳng
SB
và mặt phẳng
ABC
bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề khảo sát Toán 12 trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12, chính vì vậy việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Lê Lai, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm