Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 2 có đáp án

Trang
1
/
6
-
đ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUC HC – HU K THI TH TT NGHIP THPT LN 2
T Toán Môn: Toán
(Đề thi gm có 50 câu TNKQ) Năm hc: 2020 - 2021
Thi gian: 90 phút (không k thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Tìm họ nguyên hàm của hàm s
1
5 4
f x
x
trên
4
\ .
5
A.
1
( ) ln 5 4
5
f x dx x C
. B.
1
( ) ln 5 4
ln5
f x dx x C
.
C. ( ) ln 5 4
f x dx x C
. D.
1
( ) ln 5 4
5
f x dx x C
.
Câu 2. Cho hàm s
( )
y f x
xác định trên tập
.
D
SM được gọi là giá trị lớn nhất của hàm s
( )
y f x
trên
D
nếu
A. ( )
f x M
với mọi
x D
. B. ( )
f x M
với mọi
x D
và tồn tại
0
x D
sao cho
0
( )
f x M
.
C. ( )
f x M
với mọi
x D
. D. ( )
f x M
với mọi
x D
và tồn tại
0
x D
sao cho
0
( )
f x M
.
Câu 3. Cho hàm s
( )
y f x
có bảng biến như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( 1;3)
. B.
(1;5)
. C.
(3; )

. D.
(0;4)
.
Câu 4. Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên
?
A.
3 1
2
x
y
x
. B.
3 2
2 6 1
y x x x
.
C.
tan 2
y x
. D.
3
2
y x x
.
Câu 5. Tính đạo hàm của hàm s
2
3 log( 1)
x
y x .
A.
2
2 ln10
' 3 ln3
1
x
x
y
x
. B.
2
2
' 3 ln3
1 ln10
x
x
y
x
.
C.
2
3 1
'
ln3 ln10
x
x
y . D.
2
3 1
'
ln3
1 ln10
x
y
x
.
Câu 6. Thtích của khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
y x
, trục Ox hai đường
thẳng
1
x
;
4
x quanh trục hoành được tính bởi công thức nào dưới đây?
A.
4
1
V xdx
. B.
4
1
V x dx
. C.
4
2
1
V xdx
. D.
4
1
V xdx
Câu 7. Tính thể tích
V
của khối chóp có chiều cao bằng
5
cm và diện tích đáy bằng
12
cm
2
.
A.
40
V cm
3
. B.
60
V cm
3
. C.
20
V cm
3
. D.
30
V cm
3
.
đề 192
Trang
2
/
6
-
đ
Câu 8. Tìm tập nghiệm của phương trình
sin 0
x .
A.
{ 2 , }
S k k B.
{ 2 , }
S k k
C.
{ , }
S k k D.
{ , }
S k k
Câu 9. Cho hàm s
( )
y f x
có đạo hàm là
2 2
'( ) (2 1) ( 1).
f x x x x Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, cho ba điểm
2;0;0 , 0;3;0
A B
0;0;4
C
. Mt phng
ABC
phương trình là
A.
1
2 3 4
x y z
. B.
1
2 3 4
x y z
. C.
1
2 3 4
x y z
. D.
1
2 3 4
x y z
.
Câu 11. Cho khi tr có bán kính đáy bằng
5
r và chiu cao
3
h . Th tích ca khi tr đã cho bng
A.
75
. B.
30
. C.
25
. D.
5
.
Câu 12. Tìm tập xác định của hàm s
3
2
1
y x .
A.
; 1 1;
 
. B.
1;

.
C.
\ 1
. D.
; 1

.
Câu 13. Trong không gian
,
Oxyz
cho
2;3;2
a
1;1; 1
b . Vectơ
a b
có tọa độ
A.
1; 2;3
. B.
3;5;1
. C.
1;2;3
. D.
3;4;1
.
Câu 14. Sphức liên hợp của số phức
3 5
z i
A.
5 3 .
z i
B.
3 5 .
z i
C.
3 5 .
z i
D.
3 5 .
z i
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
:
2 3 1 0
x z . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp
tuyến của
?
A.
2;0; 3
n . B.
2;3; 1
n . C.
2;3;0
n . D.
2;0; 3
n .
Câu 16. Ct hình tr
T
bi mt mt phng qua trc của nó, ta được thiết din là mt hình vuông cnh bng
10. Din tích xung quanh ca
T
bng
A.
150
. B.
50
. C.
200
. D.
100
.
Câu 17. Trong không gian
,
Oxyz
cho
1;2;3
u ,
0; 1;1
v . Tìm tọa độ của vectơ tích hướng của 2
vectơ
u
v
.
A.
5; 1; 1
. B.
1; 1;5
. C.
5;1; 1
. D.
1; 1; 1
.
Câu 18. Cho
, ,
a b c
ba sthực dương khác 1. Đồ thị các hàm s
x
y a
,
x
y b
,
x
y c
được cho trong
dưới hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
c a b
. B.
b c a
. C.
a c b
. D.
a b c
.
Trang
3
/
6
-
đ
Câu 19. Cho khi nón có chiu cao bng 2a và bán kính đáy bằng
.a
Th tích ca khi nón đã cho bng
A.
3
2
3
a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
a . D.
3
4
3
a
.
Câu 20. Có bao nhiêu cách chọn ra k đồ vật từ
n
đồ vật phân biệt cho trước (
*
, k n , 0 k n )?
A. ( 1) . k k n B. C .
k
n
C. A .
k
n
D. ( )!.n k
Câu 21. Đồ thị hàm s
2
2
3
6 9
x x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 3. B. 0 . C. 1. D. 2 .
Câu 22. Có bao nhiêu số phức z có môđun bằng 2 và thỏa mãn
3 4 3. z i
A. 1. B. 2. C. 0. D. 4.
Câu 23. Tính diện tích của hình phẳng (được tô đậm) giới hạn bởi hai đường
2 2
2 , 4 . y x y x
A.
4
3
S . B.
2
3
S . C.
2
3
S . D.
4
3
S .
Câu 24. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D có , 'O O lần lượt là tâm của hình vuông ABCD
' ' ' 'A B C D . Góc giữa hai mặt phẳng ( ' )A BD ( )ABCD bằng
A.
'A OA
B.
'OA A
C.
'A DA
D.
'A OC
Câu 25. Cho dãy s( )
n
u với
*
3 1,
n
u n n . Tính tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy số đó.
A. 15200. B. 14750. C. – 4750. D. 15050.
Câu 26. Cho hình lập phương . .
ABCD A B C D S đo ca góc gia hai mt phng
BAC
DAC
bng
A.
o
90
B.
o
60
C.
o
30
D.
o
45
Câu 27. Gọi (C) là đường cong trong mặt phẳng Oxy biểu diễn các số phức z thỏa mãn
2
. 1 z z z z H
là hình phẳng giới hạn bởi (C). Diện tích của hình phng H bằng
A. 5 .
B. 2 5 .
C.
.
5
D.
2
.
5
Câu 28. Biết rằng đồ thị của hàm s
3 2
3 5 y x x có hai điểm cực trị AB . Tính độ dài đoạn thẳng AB.
A.
10 2AB
. B. 2 5AB . C.
3 2AB
. D. 2 3AB .
Câu 29. Dãy s( )
n
u nào sau đây là dãy số giảm?
A. sin
n
u n . B.
1
2 1
n
u
n
. C.
1
2
n
u
n
. D.
2
1
n
n
u
n
.
Câu 30. Cho
4 5
sin 2
9
a . Tính
4 4
sin os P a c a.
A.
121
81
B.
1
81
C.
161
81
D.
41
81

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

THPT Quốc gia là kỳ thi rất quan trọng của các bạn học sinh lớp 12, chính vì vậy việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm