Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 2 trường chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình có đáp án

Trang 1/7 - Mã đề thi 102
SỞ GD & ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020- 2021 – LẦN 2
Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 20/3/2021
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm – 06 trang
Thời gian làm bài: 90 phút, (không tính thời gian phát đê)
Mã đề thi 102
Họ, tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1. Diện tích mặt cầu có bán kính bằng
3
a
A.
2
36 .
a
B.
2
12 .
C.
2
48 .
a
D.
2
9 .
a
Câu 2. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
R
và có bảng biến thiên như hình vẽ:
x

1
2

'
y
+ -
0
+
y
5


2
Giá trị cực đại của hàm số là
A.
5.
x
B.
1.
x
C.
2.
y
D.
5.
y
Câu 3. Gọi
S
là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
x
y 2 , y 0,x 0,x 2
. Mệnh đề nào dưới
đây đúng?
A.
2
x
0
S 2 dx
. B.
2
2x
0
S 2 dx
. C.
2
x
0
S 2 dx
. D.
2
x
0
S 4 dx
.
Câu 4. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2; 1;3
M
,
2;1;1
N
. Tọa độ trung điểm
I
của đoạn
thẳng
MN
A.
0;1;2
I
. B.
2;0;2
I
. C.
4;2; 2
I
. D.
0;0;2
I
.
Câu 5. Tính tích phân
8
2
0
2 1
I x x dx
được kết quả là
A.
52
3
. B.
52
6
. C.
7
3
. D.
5
3
.
Câu 6. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
f x sin2x
A.
cos 2 x
sin 2xdx C.
2
B.
cos 2 x
sin 2xdx C.
2
C.
sin 2xdx 2cos 2 x C.
D.
sin 2xdx 2cos 2x C.
Câu 7. Số phức
3 7
z i
có phần ảo bằng
A.
7
. B.
3
. C.
7
. D.
7
i
.
Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
3 2
x
y
x
A.
2
.
3
x
B.
1
.
3
y
C.
1
.
3
x
D.
2
.
3
y
Trang 2/7 - Mã đề thi 102
Câu 9. Nghiệm của phương trình
2 4
1
5
25
x
A.
4.
x
B.
3.
x
C.
1.
x
D.
3.
x
Câu 10. Cho 2 số phức
1
5 2
z i
2
1 4
z i
. Số phức
1 2
3
z z
bằng
A.
8 10
i
. B.
8 10
i
. C.
8 10
i
. D.
8 10
i
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
P
đi qua ba điểm
3;0;0
A
,
0; 7;0
B
,
0;0;5
C
phương trình là:
A.
0
3 7 5
x y z
. B.
1
3 7 5
x y z
. C.
1
3 7 5
x y z
. D.
1
3 7 5
x y z
.
Câu 12. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng
2
16
a
và bán kính đáy bằng
2
a
. Độ dài
đường sinh của hình trụ bằng
A.
8 .
a
B.
4 .
a
C.
3 .
a
D.
6 .
a
Câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
2 3 1
y x x
trên đoạn
1;1
là:
A.
1
. B.
1
. C.
4
. D.
5
.
Câu 14. Nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình
2
2 17 0
z z
A.
1 4
i
 
. B.
1 4
i
. C.
1 4
i
 
. D.
1 4
i
.
Câu 15. Với
a
là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng ?
A.
3
1
ln ln .
3
a a
B.
3
ln 3ln .
a a
C.
3
ln 3log .
a a
D.
3
1
ln log .
3
a a
Câu 16. Cho hình phẳng
H
giới hạn bởi các đường
2
y x 3, y 0, x 0, x 1
. Gọi
V
là thể tích
khối tròn xoay được tạo thành khi quay
H
xung quanh trục
Ox
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
1
2
0
V (x 3)dx
. B.
1
2
0
V (x 3)dx
. C.
1
2
0
V x 3dx
. D.
1
2
0
V x 3dx
.
Câu 17. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ:
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;2
. B.
0;

. C.
( 2; 1)
. D.
( ; 2)
.
Câu 18. Cho tập hợp
M
10
phần tử. Số tập con gồm
2
phần tử của
M
là:
A.
2
10
.
C
B.
2
10
. C.
2
10
.
A
D.
8
10
.
A
Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình
1
2
log 1 0
x
A.
;2 .
 B.
;2 .
 C.
1;2 .
D.
2; .

Câu 20. Trên mặt phẳng tọa độ
Oxy
, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức
2 3
z i
A.
(2;3)
E
. B.
(3;2)
Q
. C.
( 2; 3)
H
. D.
(2; 3)
P
.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
d
đi qua điểm
3; 1;2
M
và có vectơ chỉ phương
1; 2;4
u
có phương trình là
Trang 3/7 - Mã đề thi 102
A.
1 3
2
4 2
x t
y t
z t
. B.
3
1 2
2 4
x
y t
z t
. C.
3
1
2 2
x t
y t
z t
. D.
3
1 2
2 4
x t
y t
z t
.
Câu 22. Cấp số cộng
n
u
1 5
3, 19
u u
. Công sai của cấp số cộng
n
u
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
5.
Câu 23. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
4
B
và chiều cao
6
h
. Thể tích của khối lăng
trụ đã cho bằng
A.
24.
B.
12.
C.
48.
D.
8.
Câu 24. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
2
3
1
x
y
x
. B.
4 2
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, tọa độ điểm
H
là hình chiếu vuông góc của điểm
3; 2;5
A
lên
trục tung là
A.
3;0; 5
H
. B.
0; 2;5
H
. C.
0; 2;0
H
. D.
3;0;5
H
.
Câu 26. Gọi
S
là tập hợp tất cả các số tự nhiên
6
chữ số phân biệt được lấy từ các số:
1; 2;3; 4;5;6;7;8;9
. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập
S
. Xác suất chọn được số chỉ chứa đúng ba chữ số
chẵn là
A.
23
.
42
B.
16
.
21
C.
8
.
21
D.
10
.
21
Câu 27. Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' '
ABCD A B C D
4 2 , 4 , ' 4
AB cm AD cm AA cm
. Góc giữa
đường thẳng
'
A C
và mặt phẳng
( 'A')
ABB
bằng
A.
30
. B.
90
. C.
45
. D.
60
.
Câu 28. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
P
song song với giá của hai véctơ
3; 1;2
u
,
1; 3;1
v
và đi qua điểm
A(2; 1;0)
có phương trình là
A.
5 8 11 0
x y z
. B.
5 8 11 0
x y z
. C.
5 8 11 0
x y z
.
D.
5 8 9 0
x y z
.
Câu 29. Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường
y ln x, y 0, x 1, x e
quay quanh trục
Ox
A.
1
. B.
e 2 .
C.
.
D.
(e 2).
Câu 30. Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
6
cm
,
( )
SA ABCD
8
SA cm
. Khoảng cách từ điểm
A
đến mặt phẳng
( )
SBC
bằng
A.
24
( )
5
cm
. B.
5
( )
12
cm
. C.
12
( )
5
cm
. D.
5
( )
24
cm
.
Câu 31. Cho
(3 2 )(5 )
z i i
. Mođun của số phức
z
A.
4 15
. B.
6 2
. C.
2 15
. D.
13 2
.
Câu 32. Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng
6
a
và chiều cao bằng
4
a
. Thể tích của khối nón đã
cho bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình lần 2 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đầy đủ đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán lần 2 trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm