Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
BÀI SỐ 1- KHỐI 10, NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ CHẴN (Dành cho học sinh có số báo danh chẵn).
Câu I (3 điểm). Xét tính đúng, sai lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.
a)
n : 4n
2
chia hết cho n.
b)
2
:6100xxx
c)
2
:77
x
xx
d) Tổng ba góc của một tam giác bằng
0
180
e)
9 là số vô tỉ
f) Paris là thủ đô của nước Pháp
Câu II (3 điểm). Cho các tập hợp
22
3;5;6 ; : 4x 5 0 ; :( 2)( 5 6) 0ABxx Cxxxx 
1. Viết tập hợp B và C dưới dạng liệt kê các phần tử. Tìm
;
A
BA C
2. Tìm
()\;(\)
A
BCAB C
Câu III (3 điểm). Biểu diễn các tập sau trên trục số và tìm
;
A
BA B.
a)
3; 5A 
1;B 
b)
:3Ax x
:2Bx x
Câu IV (1 điểm). Cho hai tập hợp

;1; ;2Aaa Bbb . Các số a và b thỏa mãn điều
kiện gì để
AB
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
BÀI SỐ 1- KHỐI 10, NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ LẺ (Dành cho học sinh có số báo danh lẻ).
Câu I (3 điểm). Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:
a)
n : 7n
2
chia hết cho n.
b)
2
,6100xxx
c)
2
:99
x
xx
d) Tổng hai góc nhọn của một tam giác
vuông bằng
0
90
e)
4 là số vô tỉ
f) Berlin là thủ đô của nước Đức
Câu II (3 điểm). Cho các tập hợp
22
1; 3; 5 ; : 6 x 5 0 ; : ( 3)( 5 6 ) 0ABxx Cxxxx 
1) Viết tập hợp B và C dưới dạng liệt kê các phần tử. Tìm
;
A
BA C
2) Tìm
()\;(\)
A
BCAB C
Câu III (3 điểm). Biểu diễn các tập sau trên trục số và tìm
;
A
BA B
.
a)
5; 4A 
2;B 
b)
:3Ax x
:1Bx x
Câu IV (1 điểm). Cho hai tập hợp

;2; ;1Aaa Bbb . Các số a và b thỏa mãn điều
kiện gì để
AB
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA 45 SỐ 1 - TOÁN 10
ĐỀ CHẴN Điểm ĐỀ LẺ
Câu I (3 điểm)
a) nN : 4n
2
chia hết cho n (sai).
PĐ: nN : 4n
2
không chia hết cho n.
0,25
0,25
a)
n : 7n
2
chia hết cho n. (đúng)
PĐ:
nN : 7n
2
không chia hết cho n.
b)
2
:6100xxx (đúng).
PĐ:
2
,6100xxx
0,25
0,25
b)
2
,6100xxx (đúng)
PĐ:
2
,6100xxx
c)
2
:77
x
Qx x (đúng).
:
2
:77
x
Qx x
0,25
0,25
c)
2
:99
x
xx (đúng)
:
2
:99
x
xx
d)Tổng ba góc của một tam giác bằng
0
180
(đúng)
PĐ: Tổng ba góc của một tam giác
không bằng
0
180
0,25
0,25
d)Tổng hai góc nhọn của một tam giác
vuông bằng
0
90 úng)
PĐ: Tổng hai góc nhọn của một tam giác
vuông không bằng
0
90
e)
9
là số vô tỉ (sai)
PĐ:
9
không là số vô tỉ
0,25
0,25
e)
4 là số vô tỉ (sai)
PĐ:
4
không là số vô tỉ
f)Paris là thủ đô của nước Pháp (đúng)
: Paris không là thủ đô của nước
Pháp
0,25
0,25
f) Berlin là thủ đô của nước Đức (đúng)
: Berlin không là thủ đô của nước
Đức
Câu II (3 điểm)

3; 5; 6 ; 1; 5 ;
1; 2
AB
C
 
0,5
0,5

1; 3; 5 ; 1; 5 ;
1; 3
AB
C

5AB
0,5
5AB
3;1; 2; 5; 6AC
0,5
1;1; 3; 5AC
()\ 3;1;5;6ABC
0,5
()\ 1;5ABC
(\)AB C
0,5
(\) 3AB C
Câu III (3 điểm).
a) a)
Biểu diễn
3; 5A 
0,25
Biểu diễn
5; 4A 
Biểu diễn
1;B 
0,25
Biểu diễn
2;B 
1; 5AB
0,5
2; 4AB
3;AB
0,5
5;AB
b) b)
Biểu diễn
:3Ax x
0,25
Biểu diễn
:3Ax x
Biểu diễn
:2Bx x
0,25
Biểu diễn
:1Bx x
;2 2;3AB
0,5
;1 1;3AB
A
B
0,5
A
B
Câu IV (1 điểm). Cho hai tập hợp

;1; ;2Aaa Bbb. Các số a và b
thỏa mãn điều kiện gì để
AB
Cho hai tập hợp

;2; ;1Aaa Bbb . Các số a và b
thỏa mãn điều kiện gì để
AB
11
22
abba
AB
ab ba






0,5
Xét
22
11
abab
AB
ab ab
 



 

21
A
Baba
0,5
21
A
Bbab 

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm