Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 - 2019 trường Phú Tân - An Giang

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GD-ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THCS-THPT PHÚ TÂN
(Đề gồm có 2 trang)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 10 chương 3
Thời gian làm bài: 45 phút;
(14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Lớp: …………………………………………………….
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
I.Phần trắc nghiệm:(7,0 điểm)
Câu 1: Cặp số
;x y
nào sau đây không là nghiệm của phương trình
2 3 5
x y
?
A.
5
; ; 0 .
2
x y
B.
 
; 2; 3
x y
C.
; 1; 1
x y
D.
5
; 0; .
3
x y
Câu 2: Tìm tập nghiệm
S
của phương trình:
2
1 1
0.
6x
x
A.
2 .
S
B.
S
C.
3 .
S
D.
S
Câu 3: Tìm điều kiện xác định của phương trình:
3
1.
2
x
x
A.
0.
x
B.
2.
x
C.
2.
x
D.
2.
x
Câu 4: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:
2018 2018 ? x x
A.
2018.
B.
0.
C.
1.
D.
2019.
Câu 5: Biết phương trình
2
0
ax bx c
,
( 0)
a
có hai nghiệm
1
x
,
2
x
. Tìm mệnh đề đúng.
A.
1 2
1 2
.
a
x x
b
a
x x
c
B.
1 2
1 2
.
b
x x
a
c
x x
a
C.
1 2
1 2
.
b
x x
a
c
x x
a
D.
1 2
1 2
2
.
2
b
x x
a
c
x x
a
Câu 6: Gọi
0 0 0
; ;x y z
là nghiệm của hệ phương trình
3 5 2 10
3 2 3 0 .
3 4
x y z
x y z
x y z
Tính tổng
0 0 0
. T x y z
A.
2.
T
B.
0.
T
C.
1.
T
D.
2.
T
Câu 7: Cặp số
0 0
;x y
nào sau đây là nghiệm của hệ:
6 5
3
.
9 10
1
x y
x y
A.
0 0
1 1
; ; .
3 5
x y
B.
0 0
1 1
; ; .
5 3
x y
C.
0 0
; 3; 5 .
x y
D.
0 0
; 5; 3 .
x y
Câu 8: Số giá trị nguyên của tham số
m
thuộc
5;5
để phương trình:
2 2
2 3 0
x mx m m
hai
nghiệm phân biệt?
A.
9.
B.
8.
C.
1.
D.
3.
Câu 9: Tìm điều kiện xác định của phương trình:
1 2 4
0.
4
1
x
x
x
x
A.
1
x
4.
x
B.
4.
x
C.
2
x
4.
x
D.
2
x
4.
x
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
Câu 10: Gọi
0 0
;x y
là nghiệm của hệ phương trình
3 5
.
3 2 7
x y
x y
Tính hiệu
0 0
.
H x y
A.
3.
H
B.
3.
H
C.
2.
H
D.
2.
H
Câu 11: Gọi
1
x
2
x
là hai nghiệm của phương trình:
2
3 10 0
x x
. Tính
1 2
( ).
T x x
A.
10.
T
B.
3.
T
C.
3.
T
D.
10.
T
Câu 12: Một tàu thủy xuôi dòng từ A đến B mất 5 giờ ngược dòng từ B đến A mất 7 giờ.Hỏi một
chiếc bè trôi từ A đến B mất bao lâu?
A. 35 giờ. B. 25 giờ. C. 6 giờ. D. 5 giờ.
Câu 13: Tìm điều kiện xác định của phương trình:
2 1 1.
x
A.
1
.
2
x
B.
1.
x
C.
1
.
2
x
D.
Câu 14: Gọi
a
b
là 2 nghiệm của phương trình:
2
2 1 1.
x x
Tính
. ?P a b
A.
2.
P
B.
2.
P
C.
0.
P
D.
3.
P
II.Phần tự luận:(3,0 điểm)
-
Giải các phương trình sau:
1)
2
5 4 3 0.
x x x
2)
2 5 4.
x x
3)
3 2 2 1.
x x
----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 - 2019 trường Phú Tân - An Giang. Tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Toán 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Toán lớp 10

Giải bài tập Toán 10

Giải bài tập Vật Lí 10

Giải bài tập Sinh học 10

Giải bài tập Hóa học 10

Tài liệu học tập lớp 10

Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi học kì 2 lớp 10

Đánh giá bài viết
1 626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm