Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Name:…………………………
Class:…………
THE TEST ENGLISH 4
School year: 2018-2019
mark
Exercise 1. (1 p) Circle the odd one out
1. A. work B. morning C. afternoon D. evening
2. A. Monday B. Tuesday C. January D. Friday
3. A. Where B. What C. When D. o’clock
4. A. August B. Match C. May D. November
Exercise 2: (2 pts) choose the correct answer:
1. Hi, I’m Akio, nice to……… you.
A. like B. look C. meet D. miss
2. Where are you……….?
- I’m from Japan
A. on B. in C. about D. from
3. What is the……. today?
It’s the first of May
A. date B. day C. week D. month
4. Can you play volleyball?
Yes, I……..
A. do B. does C. can D. can’t
5. His hobby is ……….comics
A. read B. reading, C. ride D. riding
6. Jenny like………. dishes
A. cooking B. cook C. cooks D. eat
7. Playing football is my …………
A. subject B. hobby C. lesson D. homework
8. When is your birthday, Nam? It’s ……….June
A. At B. in C. on D. from
Exercise 3: (2 pts) Arrange the sentences
1. is/ Linda/ from/ Japan
……………………………………………………..
2. you/ are/ Where/ from/?
………………………………………………………
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
3. in/ school/ My/ is/ Tokyo
………………………………………………………
4. Nga/ your/ birthday/ When/ is/?
……………………………………………………….
Exercise 4: Read and do the task:(2 pts)
My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in
class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love
English best. I can sing many English songs. My favorite sport is football. On the weekend, my
friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.
2.Read the passage again and anwer the question:
A, What’s his name?
…………………………………………………………………………………………………
B, What nationality is he?
…………………………………………………………………………………………………
C, When’s his birthday?
………………………………………………………………………………………………
D, What class is he in?
…………………………………………………………………………………………………
Exercise 5. (3pts) Answer the questions:
1. What nationality are you?
…………………………………………………………………………………………………
2. Can you play the piano?
…………………………………………………………………………………………………
3. When is your birthday?
…………………………………………………………………………………………………
The end and good luck…
ĐÁP ÁN BÀI KIM TRA TING ANH 4 KÌ I
VnDoc. Ti tài liệu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Năm học: 2018-2019
Exercise 1. (1 p) Circle the odd one out
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
C
D
B
điểm
0.25
0.25
0.25
0.25
Exercise 2: (2 pts) choose the correct answer:
1
2
3
4
5
6
7
8
C
D
A
C
B
C
B
C
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Exercise 3: (2 pts) Arrange the sentences
1. is/ Linda/ from/ Japan Linda is from japan
2. you/ are/ Where/ from/? Where are you from
3. in/ school/ My/ is/ Tokyo My school is in tokyo
4. Nga/ your/ birthday/ When/ is/? -> When is your birthday nga?
Exercise 4: Read and do the task:(2 pts)
My name is Nam. I am Vietnamese. My birthday is the thirty of October. I am in grade 4 in
class 4A at Le Loi Primary School. I go to school from Monday to Friday. At school, I love
English best. I can sing many English songs . My favorite sport is football. On the weekend, my
friends and I usually play football on the field. We have a lot of fun together.
2.Read the passage again and anwer the question:
A, What’s his name?
His name is nam
B, What nationality is he?
He is vietnamese
C, When’s his birthday?
He birthday is the thirty of October.
D, What class is he in?
He is in class 4A
Exercise 5. (3pts) Answer the questions: tự trả lời về bản thân mình:

Đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bậc phụ huynh Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho các em nguồn ôn tập và chuẩn bị kiến thức hữu ích nhất trước khi bước vào kì thi chính thức của mình.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 829
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm