Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Bài tập môn Tiếng Anh Unit 10 lớp 11 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 10 nâng cao: Healthy lifestyle and longevity MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. Bahrain's ____ closed up 10.09 points today at 2160.09.

A. stockbroker

B. stock index

C. stock exchange

D. stock option

2. The student failed to meet the necessary ____ for admission to the course.

A. fulfillments

B. qualities

C. aptitudes

D. requirements

3. Come and see me when you ____ your report.

A. finish

B. finished

C. will finish

D. had finished

4. Whole grains are high in fiber and contain a variety of ____ that support healthy blood sugar levels.

A. nutrition

B. nutrients

C. nutritionists

D. nutritious

5. My own ____ for health is less paperwork and more running barefoot through the grass.

A. routine

B. treatment

C. medicine

D. prescription

Change the following sentences to Indirect speech

6. Tom said to me "If I have spare time, I will go fishing with you".

Tom told me that if he had spare time, she would go fishing with me.

7. The teacher told us “If it doesn't rain tomorrow, we can go for a picnic."

The teacher told us if it didn’t rain the next day, they could go for a picnic.

8. "Unless you study harder, you will fail the exam" said his parents.

His parents said unless he studied harder, he would fail the exam.

9. "If she goes to the party, she will have a lot of fun." said Peter.

Peter said if she went to the party, she would have a lot of fun.

10. "If you need help, I will be willing to help you with the difficult exercises" my sister said.

My sister said if I needed help, she would be willing to help me with the difficult exercises.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 10

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences

1. C

2. D

3. A

4. B

5. D

Change the following sentences to Indirect speech

6. Tom told me that if he had spare time, she would go fishing with me.

7. The teacher told us if it didn’t rain the next day, they could go for a picnic.

8. His parents said unless he studied harder, he would fail the exam.

9. Peter said if she went to the party, she would have a lot of fun.

10. My sister said if I needed help, she would be willing to help me with the difficult exercises

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Unit 10: Healthy lifestyle and longevity. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Our Heritage Sites, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities of the future .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.641
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Tiếng Anh

Xem thêm