Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 1 Unit 1: My Friends

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 số 1 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 Số 1 Unit 1: My Friends do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nội dung bài kiểm tra sát với ngữ pháp các bạn đã được học nhằm giúp các bạn ôn tập lại cũng như tập phản ứng nhanh, chuẩn bị cho những bài kiểm tra hay bài thi sau này.

I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. (7 điểm)

1. Rice (not grow) in cold climates.

2. The sun (rise) in the east, and (set) in the west.

3. I (not live) in London. I (live) in Brighton.

4. Tom (come) from England.

5. Water (boil) at 100 degree centigrade.

II. Viết các câu sau đây sử dụng "enough ... (for) ... ". (3 điểm)

1. We were early. We got good seats.

2. It is cold. I wear a heavy jacket.

3. The shelf is quite low. The boy can reach it.

4. I am not old. I am not allowed to ride motorbike.

5. I am tall. I can reach that shelf.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 8

I.

1. aren’t grown (dùng câu bị động vì gạo không thể tự trồng được)

2. rises -sets

3. don’t live -live ;

4. comes ;

5. boils;

II.

1. We were early enough to get good seats ( Đi với to nên động từ got chuyển về động từ nguyên mẫu)

2. It’s cold enough for me to wear heavy jacket.

3. The shelf is low enough for the boy to reach it.

4. I am not old enough to ride motorbike.

5. I am tall enough to reach that shelf.

Đánh giá bài viết
11 2.809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm