Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2014 - 2015 là đề thi giữa học kì II lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức môn Hóa hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Trường THPT Phan Ngọc Hiển

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Hóa Học 10
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ 01

A. Trắc nghiệm: (chon đáp án đúng nhất)

Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl và khí clo cho hai loại muối clorua kim loại khác nhau:

A. Cu

B. Ag

C. Fe

D. Zn

Câu 2: Các nguyên tố nhóm halogen đều có số electron lớp ngoài cùng là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3: Tính axit giảm dần theo thứ tự nào sau đây:

A. HCl > HBr > HI > HF

B. HF > HCl > HBr > HI

C. HBr > HF > HI > HCl

D. HI > HBr > HCl > HF

Câu 4: Rót dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây không có kết tủa xuất hiện:

A. NaF

B. NaCl

C. NaBr

D. NaI

Câu 5: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là:

A. Flo có tính oxi hoá rất mạnh, oxi hoá mãnh liệt nước

B. Flo có tính oxi hoá mạnh, oxi hoá được nước

C. Brom có tính oxi hoá mạnh, tuy yếu hơn flo và clo nhưng nó cũng oxi hoá được nước

D. Iot có tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brom nhưng nó cũng oxi hoá được nước

Câu 6: Nước Javel là dung dịch hỗn hợp chứa:

A. NaCl và Cl2

B. NaCl và NaOH

C. NaCl và NaClO

D. nước clo

Câu 7: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu, Fe, AgNO3

B. Fe2O3, KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3

C. Fe, CuO, H2SO4, Ag, Mg(OH)2

D. KMnO4, Cu, Fe, H2SO4, Mg(OH)2

Câu 8: Phản ứng nào HCl thể hiện tính oxi hoá?

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O

B. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2.

C. MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. NH3+ HCl → NH4Cl

Câu 9: Cho phản ứng: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2. Chọn kết luận đúng:

A. clo là chất oxi hóa

B. clo là chất khử

C. clo vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

D. clo không bị oxi hóa, không bị khử

Câu 10: Hiện tượng quan sát được khi cho khí clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột là:

A. không có hiện tượng gì

B. Có hơi màu tím bay lên

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng

D. Dung dịch có màu xanh đặc trưng

Câu 11: Dung dịch axit nào sau đây được dùng để khắc chữ lên thuỷ tinh?

A. HF

B. HCl

C. HNO3

D. H2SO4

Câu 12: Cho 1,2 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Nguyên tử khối của kim loại M là:

A. 56

B. 24

C. 64

D. 65

B. Tự luận:

Bài 1 (2,5đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10 có đáp án

Bài 2 (2đ): Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học, viết phương trình hoá học minh hoạ: HCl, HNO3, KNO3

Bài 4 (2,5đ): Cho 9gam hỗn hợp gồm Al và Ag tác dụng với lượng dư dung dịch HCl nồng độ 20%. Sau phản ứng thu được 1,344 lít khí (ở đktc).

a. Tính % về khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Biết rằng lượng dung dịch HCl đã dùng được lấy dư 10% so với lượng cần thiết cho phản ứng.

(Cho: O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Al = 27, Ag = 108)

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10

ĐÁP ÁN ĐỀ 01

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1C

2D

3D

4A

5A

6C

7B

8B

9A

10D

11A

12B

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

Bài 1: (2,5 điểm) Mỗi pthh 0,5 điểm, sai điều kiện hoặc cân bằng -0,25/lỗi.

2NaCl + 2H2O \overset{đpdd}{\rightarrow} 2NaOH + Cl2 + 2H2 (có màng ngăn)

Cl2 + H2 \overset{as}{\rightarrow} 2HCl

HCl + CuO CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Cu(NO3)2

Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O

Bài 2 (2 điểm):

Tiến hành thí nghiệm:

  • Cho quì tím vào các mẫu thử:
    • MT làm QT hoá đỏ: dd HCl và dd HNO3 (nhóm *)
    • MT không làm QT đổi màu: dd KNO3
  • Cho dd AgNO3 vào 2 MT nhóm *:
    • MT nào xuất hiện kết tủa trắng là MT chứa dd HCl.

HCl + AgNO3 AgCl + HNO3

    • MT không có hiện tượng là dd HNO3

Bài 3 (2,5 điểm):

a) nH2 = 1,344/22,4 = 0,06 (mol) 

PTHH: Ag không tác dụng với dung dịch HCl

2Al + 6HCl → 2ACl3 + 3H2 

0,04   0,12          0,06 

      0,25

mAl = 0,04.27 = 1,08 gam 

%mAl = 1,08/9 .100 = 12%

%mAl = 100 - 12 = 88% 

b) mHCl = 0,12.36,5 = 4,38 gam 

mdd HCl đã dùng = 4,38.100/20.110/100 = 24,09 gam

(Bước tính khối lượng và % khối lượng (HS không tính khối lượng mà tính trực tiếp %m vẫn tính tối đa số điểm) tổng điểm là 0,5. Nếu HS chỉ tính đúng khối lượng cho 0,25)

ĐỀ 2

A. Trắc nghiệm: (3đ) (chon đáp án đúng nhất)

Câu 1: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:

A. ns1np6

B. ns2np6

C. ns2np5

D. ns2np4

Câu 2: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. HF

Câu 3: Rót dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ có kết tủa màu trắng xuất hiện:

A. NaCl

B. NaF

C. NaBr

D. NaI

Câu 4: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là:

A. Ở điều kiện thường là chất khí.

C. Tác dụng mạnh với H2O.

B. Là chất oxi hoá mạnh.

D. Vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

Câu 5: Dãy nguyên tố nào dưới đây được xếp theo chiều tính oxi hóa tăng dần

A. I < Br < Cl < F

B. Br < I < Cl < F

C. Cl < I < Br < F

D. F < I < Br < Cl

Câu 6: Clorua vôi là:

A. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit

B. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit

C. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit

D. Clorua vôi không phải là muối

Câu 7: Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử?

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O

B. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2.

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. NH3 + HCl → NH4Cl

Câu 8: Cho phản ứng: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2. Nguyên tố clo:

A. chỉ bị oxi hóa

B. chỉ bị khử

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử

D. Không bị oxi hóa, không bị khử

Câu 9: Hiện tượng quan sát được khi cho khí clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột là:

A. không có hiện tượng gì

B. Có hơi màu tím bay lên

C. Dung dịch chuyển sang màu vàng

D. Dung dịch có màu xanh đặc trưng

Câu 10: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại:

A. Cu

B. Ag

C. Fe

D. Zn

Câu 11: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric?

A. Fe2O3, KMnO4, Cu, Fe, AgNO3

B. Fe2O3, KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3

C. Fe, CuO, H2SO4, Ag, Mg(OH)2

D. KMnO4, Cu, Fe, H2SO4, Mg(OH)2

Câu 12: Cho 16,25 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch HCl 2M. Nguyên tử khối của kim loại M là:

A. 65

B. 64

C. 56

D. 24

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
8 10.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm