Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020, đề KSCL môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh lớp 3 đã học của bọ GD&ĐT giúp các em kiểm tra lại kiến thức hiệu quả.

Exercise 1: Chọn từ khác loại với các từ còn lại

1. A. Alan B. Peter C. hi
2. A. book B. teacher C. eraser
3. A. how B. what C. good morning
4. A. my B. we C. she
5. A. speak B. small C. close

Exercise 2: Hoàn thành câu

1. Nic_ to me_t you.

2. Is your s_hool b_g?

3. Good b_e. See you l_ter.

4. O_en you_ bo_k, pleas_.

5. T_is is m_ classroom.

Exercise 3: Nối câu

1. What’s its name? a. Yes, it is
2. Hi. I’m Alan. b. Sure
3. Good morning c. Good morning, Peter
4. Is your pen big? d. It’s Hien Nam school
5. May I go out? e. Hello. I’m Linda

Exercise 4: Khoanh tròn đáp án đúng

1. This ……………… my new school .

A. are

B. is

C. am

2. ………………… up, please!

A. close

B. stand

C. sit

3. No, it ………………….

A. are not

B. small

C.isn’t

4. ………….. is your name?

A. how

B. what

C.may

5. …………..am Alan

A. he

B. she

C. I

Exercise 5: Hoàn thành câu

1. …………………..is Lili

2. May I ………………in?

3. Fine, …………………..

4. That …………….. my friend.

5. Open your book, …………..

Exercise 6: Sắp xếp thành đoạn hội thoại

a. Nice to meet you, too.

b. Nice to meet you.

c. What’s your name?

d. I’m fine, thank you.

e. My name’s Alan.

f. How are you?

Đáp án có trong file tải: Đề thi chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm