Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh 4

Nằm trong bộ đề KSCL đầu năm lớp 4 năm 2019 - 2020, đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 3 đã học giúp các em ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn đáp án đúng

1. This is ………………….black cat.

A. An

B. a

C. she

2. This is ………………..orange bag.

A. An

B. a

C. he

3. This is a blue ………………..white book

A. An

B. a

C. and

4. What’s this? ……………..is a pen.

A. This

B. its

C. I

5. Stand ……………..

A. Down

B. away

C. up

6. Raise ……………..hand.

A. You

B. your

C. I

Exercise 2: Khoanh tròn từ khác loại

1. Pink Andy Kate John
2. Pen book white ruler
3. Yellow blue brown eraser
4. What who how he

Exercise 3: Nối câu

1. How are you? a. It’s a book.
2. What’s your name? b. Yes, it is.
3. What’s this? c. I’m fine, thank you.
4. What color is this? d. My name’s John.
5. Is this a pencil? e. It’s black and pink.

Exercise 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. Is / eraser / an / this.

…………………………………………………

2. The / board / at / look.

…………………………………………………

3. Is / what / this?

…………………………………………………

4. Color / what / this / is?

…………………………………………………

5. Is / red / book / this / yellow / and.

……………………………………………..

Exercise 5: Viết từ trái nghĩa với các từ sau:

1. Short

2. Sunny

3. Stand

4. Hot

5. ugly

6. New

7. Old

8. Open

Exercise 6: Khoanh tròn đáp án đúng

1. I …………………….two dolls

A. have

B. has

C. am

2. There is ………..on the table

A. a pen

B. two pens

C. pen

3. …………am ten years old.

A. I

B. he

C. she

4. ………….is your name?

A. what

B. who

C. Hi

5. …………..the weather?

A. how’s

B. what’s

C. hi

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm