Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng Anh số 4

Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Đề KSCL môn tiếng Anh đầu năm lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Exercise 1: Khoanh tròn từ khác loại với các từ còn lại

1. A. read B. meet C. fine
2. A. how B. see C. what
3. A. Book B. new C. pen
4. A. library B. fine C. classroom
5. A. Please B. sit C. stand

Exercise 2: Sắp xếp để hoàn thành câu

1. Are / how / you?

…………………………………………………………

2. My / she / is / friend

…………………………………………………………

3. Your / is / book / small?

…………………………………………………………

4. This / my / is / school.

…………………………………………………………

5. Up / stand / please.

…………………………………………………………

Exercise 3: Tìm từ sai và sửa lại cho đúng

1. This is Lili. He is my friend.

………………………………………………….

2. What’s you name?

………………………………………………….

3. Fine, thank.

………………………………………………….

4. What is he? He is Nam

………………………………………………….

5. This are my school.

………………………………………………….

Exercise 4: Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ cho sẵn

Meet / you / is / am/ your / that / my / big.

A. Hello. I 1…………. Mai . What’s 2…………… name?

B. My name 3…………….. Lan. Who’s she?

A. She 4…………. Ly. She is 5……………… friend.

B. Nice to 6…………….you, Ly.

A. Nice to 7……………….you, too. 8…………………. Is my school.

B. Oh, it is 9………………

A. Goodbye, Lan.

B. Bye, See 10……………..later.

Exercise 5: Khoanh tròn câu trả lời đúng

1. Who’s she?

A. She’s Lan.

B. he’s Minh

C. it’s Lan

2. What’s your name?

A. Her name’s My

B. My name’s Linda

C. I’m fine, thanks.

3. Good morning, Minh.

A. Good afternoon, Linda

B. good night, Mai

C. good morning, Hoa.

4. What’s its name?

A. It’s Hien Nam school

B. my name is Hien Nam

C. it’s big.

5. Is your book big?

A. Yes, it is

B. it’s big.

C. it’s not small.

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm