Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 281
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
UTRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 11 (40 câu trắc nghiệm)
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
281
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họtên học sinh: ..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hình thoi ABCD, tâm
O
. Phép tịnh tiến theo
OB

biến điểm D thành điểm nào?
A. Điểm B B. Đim
O
C. Điểm A D. Điểm C
Câu 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau với y có đơn vị là độ, k là số nguyên:
A.
0
00
360
sin sin
180 360
x yk
xy
x yk
= +
=
= −+
B.
C.
2
sin sin
2
x yk
xy
x yk
π
ππ
= +
=
=−+
D.
2
sin sin
2
x yk
xy
x yk
π
π
= +
=
=−+
Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho điểm
( )
1; 2M −−
. Phép tịnh tiến theo véctơ
( )
1; 4v =
biến điểm
M
thành điểm
M
. Tọa độ điểm
M
là:
A.
( )
2;2M
B.
( )
2; 2M
C.
( )
0;6M
D.
( )
0; 6
M
Câu 4: Từ các chữ số
1,3,4,5,6
ta lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Số các số lập được là:
A. 120 B. 360 C. 6 D. 720
Câu 5: Cho hình vuông ABCD, tâm
O
. Phép quay tâm O với góc quay nào dưới đây biến hình vuông
ABCD thành chính nó?
A. 30P
0
P B. 45P
0
P. C. 90P
0
P. D. 120P
0
Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho phép tịnh tiến theo
( )
;u ab
phép tính tiến y biến điểm
(
)
;M xy
thành điểm
( )
' '; '
M xy
. Khi đó khẳng định nào sau đây là sai:
A.
'
'
x xa
y yb
= +
= +
B.
( )
';MM a b=

C.
'
'
xxa
yyb
= +
= +
D.
'
MM u=

Câu 7: Khẳng định nào sau đây sai
A. Hàm số y = cos x nghịch biến trên khoảng
0;
2
π



B. Hàm số y = cot x nghịch biến trên khoảng
( )
0;
π
C. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng
( )
0;
π
D. Hàm số y = sin x đồng biến trên khoảng
0;
2
π



Câu 8: Một hộp có 4 quả cầu xanh và 7 quả cầu đỏ, số cách lấy ra 3 quả cầu cùng màu từ hộp đó là
A.
33
47
.CC
. B.
33
47
.AA+
C.
3
11
C
. D.
33
47
CC+
.
Câu 9: Tập xác định của hàm số
1 sin
1 cos
x
y
x
+
=
là:
A.
{ }
\ 2,R k kZ
ππ
+∈
B.
\ 2,
2
R k kZ
π
π

−+


C.
{ }
\,R kkZ
ππ
+∈
D.
\ 2,
2
R k kZ
π
π

+∈


Câu 10: Số cách chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó thư từ lớp 35
học sinh là
FINAL
Trang 2/4 - Mã đề thi 281
A.
3
35
C
B.
32
35
A
C.
3
35
A
D.
3
P
Câu 11: Một hộp có 20 chiếc bút trong đó có 8 bút bi và 12 bút chì. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 2 chiếc bút
trong hộp.
A. 190 B. 20 C. 380 D. 96
Câu 12: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và dP
P. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành dP
P?
A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất
C. Chỉ có hai phép vị tự D. Có vô số phép vị tự
Câu 13: Cho phép vị tự tỉ số k=2 biến điểm A thành điểm B và biến điểm C thành điểm D, khi đó
A.
2AB CD=
 
B.
2AB CD=
 
C.
2AC BD=
 
D.
2AC BD=
 
Câu 14: Số tự nhiên
n
thỏa mãn đẳng thức
4
5
n
C =
A.
2n =
. B.
3n =
. C.
5n =
. D.
4n =
.
Câu 15: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
cosyx=
trên đoạn
36
2
;
ππ



lần lượt
A.
1
;
1
2
. B.
0
;
1
2
. C.
1
;
1
2
. D.
3
2
;
1
2
.
Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 2x y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép vị
tự tâm O, tỉ số k = - 2 có phương trình?
A. 2x – y + 1 = 0 B. 2x – y + 6 = 0 C. 2x + y – 3 = 0 D. 2x – y – 6 = 0
Câu 17: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số ?
A. 10 B. 32 C. 24 D. 60
Câu 18: Tính tổng
T
các nghiệm trong [0; 2π] của phương trình
2sin 3 0x −=
bằng?
A.
2
π
B. π C. 2π D.
3
2
π
Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3; 4). Ảnh của điểm M qua phép quay tâm O, góc quay 90P
0
P
là điểm nào sau đây?
A. M’(4; - 3) B. M’(3; - 4) C. M’(- 3; 4) D. M’(- 4;3)
Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(- 3; 5). Qua phép tịnh tiến theo
(2; 1)v =
,điểm M là ảnh
của điểm nào sau đây?
A. I(- 1;4) B. K(5; - 6) C. J(- 5;6) D. H(5; 6)
Câu 21: Hệ số của số hạng chứa xP
3
P trong khai triển nhị thức
5
1
2x
x

+


là?
A. 90
B. 60
C. 120
D. 80
Câu 22: Phương trình cos2x + 7sinx - 4 = 0 có nghiệm là?
A.
2
3
,
2
2
3
xk
k
xk
π
π
π
π
= +
= +
B.
2
3
,
2
3
xk
k
xk
π
π
π
π
= +
= +
C.
2
6
,
5
2
6
xk
k
xk
π
π
π
π
= +
= +
D.
2
6
,
2
6
xk
k
xk
π
π
π
π
= +
= +
Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - 1)P
2
P + (y + 3)P
2
P = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua
phép quay tâm O, góc quay – 90P
0
P có phương trình?
A. (x – 3)P
2
P + (y + 1)P
2
P = 9 B. (x + 1)P
2
P + (y - 3)P
2
P = 9
C. (x + 1)P
2
P + (y + 3)P
2
P = 9 D. (x + 3)P
2
P + (y + 1)P
2
P = 9
Câu 24: Tập xác định của hàm số
1
sin 2 1
y
x
=
+
FINAL
Trang 3/4 - Mã đề thi 281
A.
\ 2,
4
D kk
π
π

= +∈



B.
\,
4
D kk
π
π

= +∈



C.
\ 2,
2
D kk
π
π

= +∈



D.
\,
2
D kk
π
π

= +∈



Câu 25: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx - 4cosx + 6
A. 2
B. 1
C. - 2
D. - 1
Câu 26: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 3sin2x - (3m+2)cos2x = 2m - 1 vô nghiệm
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 27: Một câu lạc bộ 40 học sinh tham gia. Câu lạc bộ cần chọn ba học sinh đi tham gia giao lưu.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
A. 1640
B. 9880
C. 320
D. 59280
Câu 28: Cho
n
là số tự nhiên thỏa mãn
2
21
n
C =
. Hỏi khai triển
( )
1
n
x+
có bao nhiêu số hạng?
A. 7 B. 8 C. 10 D. 9
Câu 29: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : x + 3y - 2 = 0. Qua phép tịnh tiến theo
(3; 4)v =
, d
là ảnh của đường thẳng nào dưới đây?
A. x + 3y – 5 = 0 B. x + 3y – 11 = 0 C. x + 3y + 13 = 0 D. x - 3y + 5 = 0
Câu 30: Cho
, ,1kn k n 
. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ?
A.
k nk
nn
CC
B.
1
11
kk k
nn n
CCC


C.
!
k
k
n
n
A
C
k
=
D.
( ) ( )
. 1 ... 1
k
n
A nn n k= −−
Câu 31: Hỏi trên đoạn
[ ]
0;2018
π
, phương trình
3cot 3 0
x −=
có bao nhiêu nghiệm?
A.
6339.
B.
6340.
C.
2017.
D.
2018.
Câu 32: Tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5?
A. 5599944 B. 33778933 C. 4859473 D. 3847294
Câu 33: bao nhiêu cách sắp xếp
3
nữ sinh,
3
nam sinh thành một hàng dọc sao cho c bạn nam
nữ ngồi xen kẻ:
A.
144
. B.
72
. C.
720
. D.
6
.
Câu 34: Cho tam giác đều tâm
O
. Hỏi bao nhiêu phép quay tâm
O
góc quay
,0 2
α απ
<≤
biến tam
giác trên thành chính nó?
A. Một. B. Hai. C. Ba. D. Bốn.
Câu 35: Số giờ ánh sáng của một thành phố X độ
40
bắc trong ngày thứ
t
của một năm không
nhuận được cho bởi hàm số:
3sin 80 12
182
dt t





π
,
t
0 365t
. Vào ngày nào trong
năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?
A.
262
. B.
80
. C.
353
. D.
171
.
Câu 36: Cho hình thang
ABCD
hai cạnh đáy
AB
CD
thỏa mãn
AB=3CD,
Phép vị tự biến
điểm
A
thành điểm
C
và biến điểm
B
thành điểm
D
có tỉ số
k
là:
A.
1
3
k =
. B.
3k =
. C.
1
3
k =
. D.
3k
=
.
Câu 37: bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 4, nhỏ hơn 4567 và có chữ số hàng
chục là số lẻ.
A. 171 B. 172 C. 173 D. 170
Câu 38: Cho đường tròn (C):
25
22
=
+ yx
. Tìm tất cả các giá trị m để trên đường thẳng: 3x -4y+ m = 0
có đúng một điểm I sao cho phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 biến đường tròn (C) thành đường tròn (T) mà (C)
và (T) tiếp xúc ngoài nhau.
A. m = 0 B.
}25;25{m
C.
}5;5{m
D.
}3;2{m
Câu 39:
FINAL

Đề kiểm tra giữa học kì 1 có đáp án môn Toán 11

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh có kèm theo đáp án gồm 40 câu trắc nghiệm giúp các em củng cố và nắm vững kiến thức môn Toán 11.

Nhằm mục đích kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 11, trường THPT Lý Nhân Tông, tỉnh Bắc Ninh tổ chức kì thi khảo sát chất lượng môn Toán 11 năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất, đề được đánh giá là rất hay và trọng tâm nhằm đánh giá năng lực các em. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Mời các em xem thêm các đề thi giữa kì 1 lớp 11 của các môn học khác để đạt kết quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn luyện đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Ngữ văn 11, Hóa học 11, Địa lý 11,...

Đánh giá bài viết
1 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm