Đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN NG ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN THI: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài 45 phút không k thời gian phát đề
(30 câu trắc nghiệm)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;
P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Ba=137; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.
đề thi 132
Câu 1: Trong hợp chất H
2
SO
4
số oxi hóa của S là:
A. +2. B. +8. C. +6. D. +4.
Câu 2: Cho các chất sau: axit fomic, axit axetic, axetilen, etyl fomat, anđehit oxalic, natri fomat, amoni
fomat, axit acrylic, etyl axetat. bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
, t
o
A. 4 B. 3 C. 6 D. 7
Câu 3: Thủy phân 7,4 gam este đơn chức A bằng một ợng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 0,5M thì
thu được 6,8 gam muối hữu B. CTCT thu gọn của A :
A. HCOOC
3
H
7
B. CH
3
COOC
2
H
5
C. C
2
H
5
COOCH
3
D. HCOOC
2
H
5
Câu 4: Đồng hai đồng vị
63
Cu (chiếm 73%)
65
Cu (chiến 27%). Nguyên tử khối trung bình của Cu
A. 64, 46 B. 63,54 C. 63,17 D. 64, 64
Câu 5: Nhận định đúng về chất béo
A. nhiệt độ thường, chất o trạng thái rắn, nhẹ hơn nước không tan trong nước.
B. c chất (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
chất béo dạng lỏng nhiệt độ thường.
C. Chất o mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
D. Chất o trieste của glixerol các axit béo no hoặc không no.
Câu 6: Để phân biệt ba mẫu hóa chất: phenol, axit acrylic, axit axetic thể dùng
A. dung dịch brom. B. dung dịch Na
2
CO
3
.
C. dung dịch AgNO
3
/ NH
3
. D. dung dịch NaOH.
Câu 7: Thủy phân 4,4 gam este CH
3
COOC
2
H
5
bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thì thu được m
gam chất B. Giá trị của m :
A. 3,84 B. 4,8. C. 4,1. D. 3,28.
Câu 8: Tên của este CTCT CH
3
COOCH
3
:
A. etyl axetat B. metyl axetat C. metyl fomiat D. vinyl fomiat.
Câu 9: Đun nóng nhẹ 4,4g CH
3
CHO với dung dịch AgNO
3
/NH
3
lấy đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được m gam kết tủa Ag. Giá trị của m là:
A. 21,6. B. 43,2. C. 54. D. 10,8.
Câu 10: Công thức chung của dãy đồng đẳng ankan là:
A. C
n
H
2n+2
(n≥1). B. C
n
H
2n
(n≥2). C. C
n
H
2n
(n≥3). D. C
n
H
2n-2
(n≥2).
Câu 11: Có các nhận định sau:
(1) Lipit một loại chất béo.
(2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,
(3) Chất o các chất lỏng.
(4) Chất o chứa các gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường.
(5) Phản ng thu phân chất o trong môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch.
(6) Chất o thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.
Các nhận định đúng
A. (2), (4), (6). B. 3, (4), (5). C. (1), (2), (4), (5). D. (1), (2), (4), (6).
Câu 12: Thực hiện phản ứng este a giữa 12g CH
3
COOH với 13,8g C
2
H
5
OH xúc tác H
2
SO
4
đặc,
sau phản ng thu được 11 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:
A. 62,5%. B. 41,67%. C. 54%. D. 12,5%.
Câu 13: Khí nào sau gây ra hiện tượng nhà kính?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. N
2
. B. CO
2
C. O
2
. D. CO.
Câu 14: Số đồng phân cấu tạo của este CTPT C
3
H
6
O
2
:
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 15: Cho các quá trình sau:
NH
3
2, ,t 0O xt

N
2
2, ,t 0O xt

NO
2O

NO
2
2, 2O H O
HNO
3
Cu(NO
3
)
2
Số quá trình N đóng vai t chất khử là:
A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.
Câu 16: Hợp chất hữu tên gọi metyl fomiat CTCT :
A. CH
3
COOCH
3
B. HCOOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 17: Than chì kim cương được gọi là:
A. đồng đẳng B. dạng thù hình. C. đồng vị . D. đồng phân.
Câu 18: Cho từ từ nước brom vào dung dịch phenol thấy:
A. có kết tủa trắng xuất hiện. B. Không hiện ợng.
C. Có bọt khí thoát ra. D. có kết tủa vàng.
Câu 19: Để phòng hóa 17,4 gam một este no, đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M.
Este đó CTPT là:
A. C
4
H
8
O
2
B. C
5
H
10
O
2
. C. C
3
H
6
O
2
. D. C
6
H
12
O
2
.
Câu 20: nguyên tố X cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3p
1
. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn :
A. chu 2, nhóm IIIA. B. chu 3, nhóm IIIA.
C. chu 3, nhóm IA. D. chu 2, nhóm IIIA.
Câu 21: nh chất nào sau không tính chất của dung dịch HCl?
A. Làm quì tím hóa đỏ. B. Hòa tan CaCO
3
.
C. Tác dụng với NaOH. D. Hòa tan được Cu.
Câu 22: Tripanmitin công thức là
A. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 23: Chất nào sau làm quì tím hóa xanh?
A. CH
3
COOH. B. HCl. C. NaOH. D. NaCl.
Câu 24: Nhận xét nào sau đây sai ?
A. dầu mỡ ăn nhẹ n ớc.
B. dầu mỡ ăn rất ít tan trong nước.
C. điều kiện thường triolein chất rắn.
D. m động vật, dầu thực vật tan trong benzen, hexan, clorofom
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 4g hỗn hợp X gồm: C
2
H
6
, C
2
H
4
, CH
4
, C
2
H
2
trong oxi dư. Sau phản ứng
thu được 6,72 lít CO
2
(đktc) m gam nước. Giá trị của m là:
A. 5,4. B. 3,6. C. 9,0. D. 7,2.
Câu 26: Este nào khả ng tham gia phản ứng tráng gương?
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. C
2
H
5
COOCH
3
D. CH
3
COOC
2
H
5
Câu 27: Ứng dụng nào sau của oxi?
A. Tất cả các ứng dụng k trên.
B. Dùng làm khí thở trong y tế.
C. Tham gia vào quá trình hấp của người động vật.
D. Tham gia các quá trình đốt nhiên liệu.
Câu 28: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 2 axit stearic, panmitic thì tạo ra tối đa bao nhiêu trieste?
A. 4. B. 6. C. 7. D. 8.
Câu 29: Số khối của nguyên tử
27
13
Al
A. 13 B. 14 C. 27 D. 40
Câu 30: Cho 0,1 mol tristearin ((C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun
nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m
A. 27,6. B. 4,6. C. 14,4. D. 9,2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN KS HÓA 12 LẦN 1
đề
132
209
357
485
1
C
C
A
B
2
C
A
A
D
3
D
C
D
D
4
B
C
D
D
5
D
B
D
C
6
A
C
D
B
7
D
D
C
C
8
B
A
C
A
9
A
B
B
A
10
A
B
B
D
11
A
B
C
C
12
A
D
D
C
13
B
C
A
A
14
C
C
C
B
15
D
B
B
A
16
B
A
A
D
17
B
A
C
D
18
A
D
D
B
19
D
B
C
A
20
B
D
B
B
21
D
A
B
C
22
C
B
A
B
23
C
C
B
D
24
C
D
B
D
25
B
A
D
A
26
A
D
A
C
27
A
B
D
A
28
B
D
C
D
29
C
C
B
B
30
D
B
C
D
Xem thêm c bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-sbt-hoa-hoc-12

Đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Giải bài tập Sinh học 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm