Đề KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Trong khai triển nhị thức:
10
21x
. Hệ số của số hạng chứa
8
x
là:
A.
45.
B.
11520.
C.
11520.
D.
Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên .
.
A.
32
3 3 10yx x x
=− +−
B.
32
31y xx x=−+ +
C.
42
1yx x
=++
D.
3
31yx x
=++
Câu 3: Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
22y x xx= + −+
trên đoạn
1
1;
2



. Khi đó tích số
bằng
A.
45
4
B.
212
27
C.
125
36
D.
100
9
Câu 4: Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu từ một bình đựng 6 quả cầu xanh 8 quả cầu đỏ. Xác suất để được 4 quả
cùng màu bằng
A. Kết quả khác B.
C.
D.
Câu 5: Đồ thị hàm số
4 22
23y x mx m=++
3 điểm cực trị lập thành tam giác nhận
( )
0; 2G
làm trọng tâm
khi và chỉ khi:
A.
1m =
B.
2
7
m =
C.
1m =
D.
2
5
m =
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật. Cạnh SA vuông góc với đáy
AB a=
,
2AD a=
,
3SA a=
. Số đo của góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng
A. 30
0
B. 45
0
C. 60
0
D. 75
0
Câu 7: Giá trị cực đại y
của hàm số
32
6 92yx x x= ++
bằng
A. 2 B. 1 C. 4 D. 6
Câu 8: Cho hàm số
y fx
. Biết rằng hàm số
fx
đạo hàm
'
fx
hàm số
'
yfx
đồ thị như
hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm
fx
nghịch biến trên khoảng
;2.
x
y
1
4
-1
O
-2
B. m
fx
đồng biến trên khoảng
1; 
.
C. Trên
1;1
thì hàm số
fx
luôn tăng.
D. m
fx
giảm trên đoạn có độ dài bằng
2
.
Câu 9: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có kết quả là 0?
A.
3
1
1
lim .
1
x
x
x
B.
2
25
lim .
10
x
x
x
→−
+
+
C.
2
2
1
1
lim .
32
x
x
xx
−+
D.
2
lim ( 1 ).
x
xx
+∞
+−
Câu 10: Đạo hàm của hàm số
sinxyx=
bằng:
A.
' sin osxy x xc=
B.
' sin osxy x xc= +
C.
' cos xyx=
D.
' cos x
yx=
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
Câu 11:
2
1
3x 2
lim
1
x
x
x
−+
=
A.
2
3
B.
+∞
C. 1 D. -1
Câu 12: Cho hàm số y = - x
2
- 4x + 3 đồ thị (P) . Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) hệ số góc bằng 8 thì
hoành độ điểm M là:
A. 12 B. - 6 C. -1 D. 5
Câu 13: Hàm số
( )
32
1
2 15 7
3
y x mx m x=−++ +
đồng biến trên
khi và chỉ khi
A.
35
m
−≤
B.
5
3
m
m
≤−
C.
35m−< <
D.
5
3
m
m
>
<−
Câu 14: Cho hình chóp SABC đáy ABC tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M trung
điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
BC (SAC)
B.
BC (SAM)
C.
BC (SAJ)
D.
BC (SAB)
Câu 15: Cho hàm số
()
y fx=
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên :
X
-∞ 1 2 +∞
y’
+ || - 0 -
Y
2
−∞
-
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1. B. Hàm số có đúng hai cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2. D. Hàm số không xác định tại
1x =
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số
31
1
x
y
x
−−
=
+
trên đoạn
[
]
1; 3
bằng
A.
2
B.
5
2
C.
5
2
D.
1
Câu 17: Giới hạn
42
3
2
lim
( 1)(3 1)
x
xx
xx
+∞
++
+−
có kết quả là:
A.
B.
3
.
3
C.
3.
D.
3
.
3
Câu 18: Trên khoảng
( )
0; +∞
thì hàm số
3
31=−+ +yx x
A. Có giá trị lớn nhất là Max y = –1. B. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1
C. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3 D. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3
Câu 19: Hàm số
( ) ( )
32
1
3
1 32
3
m
y xmx mx+− +=
đồng biến trên
( )
;+∞2
thì m thuộc tập nào sau đây:
A.
;m

+
+∞



26
2
B.
;m

−∞


2
3
C.
( )
;m −∞ 1
D.
;m

−−
−∞


26
2
Câu 20: Trong khai triển nhị thức:
8
3
8
x
x

+


. Số hạng không chứa x là:
A.
1792
B.
1700.
C.
1800.
D.
1729.
Câu 21: Hệ số của x
5
trong khai triển (2x+3)
8
là:
A.
5 35
8
.2 .3C
B.
3 53
8
.2 .3C
C.
5 53
8
.2 .3C
D.
3 35
8
.2 .3C
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 22: Cho hàm số
21
2
x
y
x
=
. PT tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ bằng 0 là:
A.
31
22
yx=−−
B.
31
22
yx
= +
C.
31
42
yx
=−+
D.
31
22
yx=
Câu 23: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn
không có nữ nào cả.
A.
8
15
B.
7
15
C.
1
5
D.
1
15
Câu 24: Hàm số
42
21yx x
=−− +
đồng biến trên
A.
( )
0; +∞
B.
(
)
1;1
C.
( )
;0−∞
D.
( )
;1−∞
Câu 25: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
=
+
tại giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox là:
A.
42
33
yx
= +
B.
31yx
=−+
C.
42
33
yx
=
D.
31yx=
Câu 26: Cho hàm số
()y fx=
có đồ thị như hình vẽ:
Đồ thị hàm số
()y fx=
có mấy điểm cực trị?
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 27: Cho hàm số
1
yx
x
= +
. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên
(0; )+∞
bằng
A. 2 B.
2
C. 0 D. 1
Câu 28: Khẳng định nào sau đây là sai
A.
=⇒=y x y' 1
B.
=⇒=
32
y x y' 3x
C.
=⇒=
5
y x y' 5x
D.
= ⇒=
43
y x y' 4x
Câu 29: Tìm tất cả giá trị thực của tham số
m
để hàm số
32
3 21y x mx x= ++
nhận điểm
1x
=
làm điểm cực
tiểu.
A. Không tồn tại
.m
B.
5
.
2
m =
C. Có vô số
.m
D.
=
5
.
6
m
Câu 30: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
bảng biến thiên như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau
đây là sai ?
A.
( )
fx
nghịch biến trên khoảng
( )
;1−∞
. B.
( )
fx
đồng biến trên khoảng
( )
0;6
.
x
−∞
1
3
+∞
y
0
+
0
y
+∞
0
6
−∞

Đề KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 516
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm