Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

86 73.602

Đề ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 tập trung vào kỹ năng viết Tiếng Anh, giúp các em nhận viết từ vựng, cấu trúc câu, từ đó có nền tảng Tiếng Anh cơ bản tốt, giúp các em làm bài kiểm tra, bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh - Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. scho….l 4. rubb…. r

2. m…..sic room 5. cl….ss room

3. b…...g 6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

 Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. school 4. rubber

2. music room 5. class room

3. bag / big 6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

1. My name is (Lan).

2. I am eight years old..

Đánh giá bài viết
86 73.602
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh Xem thêm